Kunnallinen virka- ja työehtosopimus KVTES

Palvelussuhteen ehdot

Kuntasektorin palvelussuhteen ehdoista määrätään Kunnallisessa virka- ja työehtosopimuksessa. Nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.3.2014 - 31.1.2017.

Palkkaus

KVTES:ssä on palkkauksesta eri ammattiryhmille omat liitteensä. Hoitohenkilöstöä koskevat peruspalkat löytyvät KVTES:n liitteestä kolme.

Terveydenhoitajan peruspalkka määräytyy palkkahinnoitteluryhmän "Vaativat hoitoalan ammattitehtävät" mukaan (03HOI030). Samassa hinnoitteluryhmässä ovat myös sairaanhoitajat, röntgenhoitajat jne. Tässä hinnoitteluryhmässä edellytetään sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa tai terveydenhuoltoalan aikaisempaa opistoasteista tutkintoa.

Audionomin (kuulontutkijan) nimike kuuluu myös "Vaativat hoitoalan ammattitehtävät" hinnoitteluryhmään ja peruspalkka määräytyy samoin perustein kuin terveydenhoitajalla. Jos audionomilta ei ole edellytetty aiemmin palvelukseen tultaessa yllämainittua tutkintoa ja hänellä on aiempi koulutason tutkinto, on hänet sijoitettu "Hoitoalan ammattitehtävät" palkkahinnoitteluryhmään (03HOI040). Samaan palkkahinnoitteluryhmään kuuluvat myös esim. perushoitajat, kodinhoitajat, hammashoitajat yms.

Tehtäväkohtainen palkka määräytyy ao. palkkahinnoitteluryhmässä tehtävien vaativuuden arvioinnin osoittaman työn vaativuuden mukaan porrastetusti. Tehtäväkohtainen palkka voi siis olla huomattavastikin suurempi kuin palkkaryhmän peruspalkka, riippuen tehtävän vaativuudesta ja työnantajan noudattamasta palkkapolitiikasta. Pääasiallisesti alaisen peruspalkka ei voi ylittää esimiehen palkkaa.

Päävaativuustekijät ovat työn edellyttämä osaaminen, työn vaikutukset ja vastuu, työn edellyttämät yhteistyötaidot sekä työolosuhteet. Tehtäväkohtaisen palkan määrittämisen soveltamisohjeet löytyvät KVTES:in palkkausluvun 9 §:stä ja liitteestä 3.

Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi voi saada myös työkokemuslisää ja henkilökohtaista lisää. Työkokemuslisää saa vähintään 5 vuoden hyväksytystä palvelusta 3 % ja 10 vuoden hyväksytystä palvelusta 8 %. Työkokemuslisän määrä lasketaan tehtäväkohtaisen palkan pohjalta. Henkilökohtaisen lisän määrittelyssä käytetään työsuorituksen arviointia.

Kunta-alan valtakunnalliset palkkatiedot löytyvät Tilastokeskuksen sivuilta tai Kunnallisen työmarkkinalaitoksen KT:n kotisivuilta, josta löytyvät myös KT:n kunnille lähettämät yleiskirjeet, yhteistoiminta-asiat yms.

Muut palvelussuhteen ehdot

KVTES:ssä ovat myös muut työsuhteen ehdot kuten työaikaa, vuosilomaa, virka- ja työvapaita, perhevapaita, sairauslomaa ym. koskevat asiat. Työhön ottamista yms. asioita koskevat säädökset löytyvät Kunnallisesta viranhaltijalaista (304/2003) sekä työsopimuslaista (55/2001). Molemmat lait löytyvät Finlexin sivuilta.