Varsinainen liittokokous

Varsinainen liittokokous on joka neljäs (4) vuosi ja se pidetään huhti-toukokuussa. Seuraava liittokokous pidetään 6.huhtikuuta.2013 Helsingissä.

Äänivalta

Äänivaltaa liittokokouksessa käyttävät jäsenyhdistysten valitsemat edustajat. Tätä varten tulee edustajalla olla jäsenyhdistyksen antama valtakirja äänioikeudestaan. Kullakin edustajalla on yksi (1) ääni. Valtuustoon tai liittohallitukseen valittua jäsentä tai varajäsentä ei voi valita liittokokousedustajaksi, mutta hänellä on puhe- ja läsnäolo-oikeus liittokokouksessa.

Edustusoikeus

Liittokokoukseen on kukin jäsenyhdistys oikeutettu lähettämään yhden (1) äänioikeutetun edustajan kutakin alkavaa kahtasataa (200) maksavaa henkilöjäsentä kohti, kuitenkin enintään viisi (5) edustajaa jäsenyhdistystä kohti. Edustajamäärää laskettaessa otetaan laskentaperusteeksi edellisen kalenterivuoden lopussa vahvistettu jäsenyhdistyksen maksavien jäsenten määrä. Maksavalla jäsenellä tarkoitetaan jäsentä, joka maksaa täyttä jäsenmaksua tai alennettua jäsenmaksua tai on hyväksyttävällä tavalla siitä vapautettu. Eläkeläisjäsenmaksua maksava jäsen ei ole sääntöjen tarkoittamalla tavalla maksava jäsen.

Liittohallitus vahvistaa kunkin jäsenyhdistyksen edustajamäärän edellä olevien määräysten mukaisesti ja ilmoittaa liittokokouskutsun yhteydessä, kuinka monta edustajaa jäsenyhdistyksellä on oikeus lähettää liittokokoukseen.

 

 

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma

2011–2015