Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Terveydenhoitaja voi suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK) seuraavissa koulutusohjelmissa: Terveyden edistäminen 90 op ja Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen 90 op

Terveyden edistämisen koulutusohjelman opintojen osaamistavoitteena on, että opiskelija valmistuttuaan on

 • hankkinut työelämän kehittämisen edellyttämät laajat ja syvälliset tiedot terveyden edistämisestä sekä tarvittavan osaamisen sosiaali- ja terveysalan asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimista varten.
 • omaksunut syvällinen ymmärryksen sosiaali- ja terveysalasta, asemasta työelämässä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä sekä valmiudet alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehityksen seuraamiseen ja erittelyyn.
 • hankkinut valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan ammattitaidon kehittämiseen.
 • kehittänyt työelämässä vaadittavaa monipuolista viestintä- ja kielitaitoa.
 • hankkinut kansainvälisen vuorovaikutuksen ja ammatillisen toiminnan edellyttämät valmiudet.

Terveyden edistämisen koulutusohjelmassa opiskellaan moniammatillista terveyden edistämistä pohjoisilla alueilla, työyhteisön johtamisessa tarvittavia esimiestaitoja, teknologista osaamista ja tehdään opinnäytetyö, joilla hankitaan alan asiantuntija-, tutkimus- ja kehittämisosaaminen. Terveyden edistämisen koulutusohjelman opintojen laajuus on 90 opintopistettä. Syventävien ammattiopintojen laajuus on 50 opintopistettä ja vapaasti valittavien opintojen 10 opintopistettä. Opinnäytetyö on laajuudeltaan 30 opintopistettä.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa rinnasteisen kelpoisuuden julkiseen virkaan, johon edellytetään maisteritutkintoa. Euroopan Unionin parlamentin ja neuvoston antamat suositukset (EQF) ohjaavat tutkinnon tasoa. Tasot kuvataan tietojen, taitojen ja kompetenssien avulla. Taso 7 kuvaa master-tason osaamista, jota ylempi ammattikorkeakoulututkinto vastaa.

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen koulutusohjelman osaamistavoitteet

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen opintojen tavoitteena on antaa valmiuksia asiantuntija, kehittämis- ja esimiestehtäviin sosiaali- ja terveysalalla. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija:

 • osaa asettaa tavoitteita kasvu- ja kehittymisprosessilleen esimiestaidoissa ja -viestinnässä.
 • perustaa toimintansa yksilöä kunnioittavaan ja osallistavaan johtamiskäsitykseen.
 • asettaa toimintansa lähtökohdaksi organisaationsa ja yksikkönsä strategisen perustan.
 • osaa toimia työyhteisönsä tavoitteiden toteuttajana ja edistäjänä.
 • osaa analysoida yksikkötason sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristön palvelutarpeita ja niiden muutoksia sekä tuottaa yksikkötason strategisen perustan yhteistyössä muiden kanssa.
 • osaa suunnitella strategialähtöistä osaamisen kehittämistä.