STHL_80_header

Lähellä ihmistä läpi elämän ja
lähellä terveydenhoitajaa läpi työuran

Terveydenhoitajaliitto on toiminut terveydenhoitajien taustavaikuttajana ja edunvalvojana jo vuodesta 1938. Tänä vuonna 80-vuotisjuhlavuottaan viettävä Terveydenhoitajaliitto on osaltaan ollut vaikuttamassa siihen, että Suomesta tuli maailman terveimpien lasten kotimaa. Vaikutus on ulottunut myös aikuisväestöön, sillä eliniän odote on noussut naisilla yli 35 % ja miehillä peräti yli 41 %.

Vuosien saatossa Terveydenhoitajaliitto on vaikuttanut merkittävästi terveydenhoitajien koulutukseen, ammatin kehittämiseen ja sen säilyttämiseen sekä terveydenhoitajien työsuhde-etuihin.


Ensimmäinen kohtaaminen jo ennen syntymää 

STHL_kampanjasivu_kuvat1

Laki terveyssisarista, kätilöistä sekä äitiys- ja lastenneuvoloista vuonna 1944 on vaikuttanut merkittävästi lapsikuolleisuuden pienenemiseen Suomessa.

Äitiysneuvolassa terveydenhoitaja on keskeisessä osassa äidin ja syntyvän vauvan terveydenhoidon seurannassa. Terveydenhoitaja varmistaa myös, että tulevat vanhemmat saavat riittävästi tukea vanhemmuuteensa ja parisuhteeseensa. Myös tulevan lapsen kasvuympäristön terveellisyydestä ja  turvallisuudesta kannetaan huolta jo ennen vauvan syntymää.

Lähes kaikki raskaana olevat käyttävät neuvolapalveluja. Terveydenhoitajaliitto kannattaa yhdistettyä äitiys- ja lastenneuvolatyötä, joka useiden tutkimustenkin mukaan lisää jatkuvuutta, tuttuutta ja luottamuksellista hoitosuhdetta ja vähentää näin mm. perheiden syrjäytymisriskiä.


Terveydenhoitajaliitto ottaa rohkeasti kantaa

STHL_kampanjasivu_kuvat2Vauvaperheen arkeen kuuluu monia uusia asioita, joissa ammattitaitoinen terveydenhoitaja on kullan arvoinen. Olipa kyse perheen voimavarojen tunnistamisesta tai vauvan kehityksestä, vain lähellä ihmistä voi nähdä auttamisen paikat.

Terveydenhoitajaliitto on ottanut rohkeasti kantaa muun muassa vuoden 2016 alussa voimaan tulleeseen isyyslain muutokseen. Koska isyyden tunnustaminen neuvolakäynnin yhteydessä lisää terveydenhoitajan työn vaativuutta, pitäisi sen näkyä myös palkkauksessa.

Näillä asioilla on merkittävä vaikutus paitsi terveydenhoitajan työhön, myös pienen ihmisen ja tämän perheen elämään.

Terveydenhoitajaliitto on ottanut kantaa mm. isyyslain muutokseen, joka tuli voimaan vuoden 2016 alussa. Tällä on merkittävä vaikutus paitsi terveydenhoitajan työpäivään, myös pienen ihmisen elämään.

Isyyden tunnustaminen neuvolakäynnin yhteydessä lisää terveydenhoitajan työn vaativuutta ja pitäisi siten näkyä myös palkkauksessa. Liiton kanta on, että palkkaa tulisi korottaa 3–5 % eli 75 €/kk–120 €/kk työmäärästä riippuen.

Terveydenhoitajaliiton ansiosta isyyden tunnustamisen vahvistamiseen terveydenhoitajan vastaanotolla annettiin puoli tuntia lisäaikaa.


Tyyne Luoma ja Sophie Mannerheim viitoittivat tien

STHL_kampanjasivu_kuvat3

Elämä pienen lapsen kanssa on perheelle suuri seikkailu ja vaatii molempien vanhempien osallistumista arjen pyörittämiseen. Lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kasvun ja kehityksen seuraaminen sekä vanhempien tukeminen turvallisessa, lapsilähtöisessä kasvatuksessa, lapsen hyvässä huolenpidossa ja parisuhteessa ovat terveydenhoitajan tekemää arvokasta työtä lastenneuvolassa. Näillä on kansanterveydelle suuri merkitys.

Suomalainen neuvolatoiminta, jonka alkuna pidetään Lastenlinnassa jo vuonna 1922 aloitettua huoltosisar- ja huoltolatoimintaa, on saanut maailmalla runsaasti positiivista huomiota. Kunnia hyvin hoidetusta neuvolatoiminnasta kuuluu myös terveydenhoitajien monipuoliselle koulutukselle ja ammatilliselle edunvalvonnalle. Me Terveydenhoitajaliitossa pyrimme olemaan kuulolla ja terveydenhoitajien tärkeän työn tukena.

Neuvolatoiminnan alkuna pidetään Sophie Mannerheimin aloitteesta Helsingin Lastenlinnassa vuonna 1922 aloitettua huoltosisar- ja huoltolatoimintaa.

Ensimmäiset 11 terveydenhoitajaa (alun perin huoltosisarta) valmistui kaksivuotisesta koulutuksesta vuonna 1926. Aikaisemmin sairaanhoitajaksi valmistunut, ehkäisevän terveydenhoidon puolestapuhuja Tyyne Luoma oli perustamassa Terveydenhoitajaliittoa vuonna 1938.

Hyvän elämän aakkoset

STHL_kampanjasivu_kuvat4Kun lapsi aloittaa koulun, hän siirtyy pois neuvolatoiminnan piiristä. Suhde samaan terveydenhoitajaan saattaa kuitenkin säilyä terveydenhoitajien monipuolisen työkentän ansiosta.

Terveydenhoitajalla on merkittävä rooli kouluterveydenhuollossa oppilaan kasvun ja kehityksen, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä oppilaan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhaisessa tunnistamisessa ja tukemisessa. Yhteistyö vanhempien kanssa on välttämätöntä. Kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta ovat myös terveydenhoitajan tehtäviä.

Terveydenhoitajaliitto on ajanut vahvasti kouluterveydenhoitajien lisäresursointia eteenkin vuonna 2011 voimaan tulleen neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon asetuksen voimaan tultua ja on onnistunutkin siinä monin paikoin. Kouluterveydenhuoltoon on Terveydenhoitajaliitosta tulossa henkilöstömitoituslaskuri, joka auttaa työkuormituksen mittaamisessa ja sen tasaamisessa.

Terveydenhoitajaliitto onnistui kampanjoinnissaan terveydenhoitajien vakanssien puolesta: uusia terveydenhoitajavakansseja perustettiin ympäri Suomen, mm. Espoossa perustettiin n. 15 uutta terveydenhoitajan toimea vuoden 2011 lopussa.

Pidetään opiskelijan, myös terveydenhoitajaopiskelijan puolta

STHL_kampanjasivu_kuvat5

Opiskelijan suuressa elämänmuutoksessa ja opintohaasteissa terveydenhoitaja on tärkeä tuki. Terveydenhoitaja toteuttaa opiskelijoiden terveyden- ja sairaanhoitopalveluja, joihin sisältyvät muun muassa mielenterveyshäiriöiden ja päihdeongelmien varhainen toteaminen, hoito ja jatkohoitoon ohjaus, seksuaaliterveyttä edistävät palvelut sekä opiskelijan erityisen tuen ja tutkimuksen tarpeen varhainen tunnistaminen ja tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja hoitoon ohjaaminen. Tämä on tärkeää työtä, joka vaikuttaa opiskelijan hyvinvointiin ja terveyteen pitkälle tulevaisuuteen.

Terveydenhoitajaliitto on puolestaan taistellut ja vaikuttanut vahvasti terveydenhoitajakoulutuksen säilyttämisen puolesta. Jos tutkintoon johtava koulutus olisi muutettu pelkiksi erikoistumisopinnoiksi, olisi koko terveydenhoitajanimike poistunut.


Työssä jaksaminen on enemmän kuin ergonomia

STHL_kampanjasivu_kuvat6Työterveyshoitaja ylläpitää ja edistää työntekijöiden ja työyhteisöjen terveyttä ja toimintakykyä.

Ennaltaehkäisevä toiminta on merkittävä osa työterveyshuoltoa. Työterveyshoitajan tärkeä tehtävä on sekä psyykkisen että fyysisen työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen edistäminen. Nykypäivänä työ haastaa tekijäänsä päivittäin, joten ennaltaehkäisevällä toiminnalla on suuri merkitys.  


Työterveyslaitos yhteistyössä ammattikorkeakoulujen kanssa suunnittelee työterveyshuollon pätevöittävää ja syventävää koulutusta, ja näiden työryhmien ohjausryhmissä on vahvasti mukana myös Terveydenhoitajaliitto. Liiton tavoitteena on jatkossakin varmistaa, että kaikki aikuistyötä tekevät terveydenhoitajat sekä työterveyshoitajat saavat tarvitsemaansa laadukasta täydennyskoulutusta.


Tärkeät kohtaamiset seniorineuvolassa

STHL_kampanjasivu_kuvat7v2

Seniorineuvolan tavoitteena on tukea ikäihmisiä selviytymään kotioloissa mahdollisimman pitkään. Tässä työssä tarvitaan ennaltaehkäisevän työn asiantuntijaa, terveydenhoitajaa.

Työ seniorineuvolassa sisältää ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa sekä sairaanhoitoa. Terveydenhoitajien tärkeä tehtävä on tukea mahdollisimman pitkäaikaista toiminta- ja liikuntakykyä tarjoamalla erilaisia mittauksia ja toimenpiteitä. Myös kannustavat keskustelut asiakkaiden kanssa on tärkeä osa seniorineuvolan toimintaa.

Terveydenhoitajaliitto pitää erittäin tärkeänä, että terveydenhoitajia palkataan entistä enemmän ikäihmisten palveluihin, kuten seniorineuvoloihin, sillä väestön ikääntyessä myös ennaltaehkäisevän työn tarve lisääntyy.


Elämän asiantuntija

STHL_kampanjasivu_kuvat8v2

Kun voimat eivät enää riitä, mutta terveyden kannalta tärkeät hoidot ja mittaukset on tehtävä säännöllisesti, terveydenhoitaja tuo palvelut ikäihmisten kotiin. Kotikäynneillä tuetaan vanhusten selviytymistä omassa tutussa kotiympäristössään.

Terveydenhoitaja on koulutukseltaan myös sairaanhoitaja ja pystyy näin ollen toimimaan monipuolisesti edistämällä terveyttä ja ennaltaehkäisemällä sairauksia sekä hoitamaan kotona asuvien ikäihmisten sairauksia. Samalla terveydenhoitaja näkee, miten kotona asuminen sujuu. Kotihoito on tärkeä näköalapaikka elämän asiantuntijalle. 


Kaksoistutkinto: terveydenhoitaja on sairaanhoitaja 

STHL_kampanjasivu_kuvat9Terveydenhoitajan (AMK, 4 v) tutkinto sisältää sairaanhoitajan tutkinnon. Se mahdollistaa entistä monipuolisemmat uramahdollisuudet perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa ja yksityisissä terveyspalveluissa niin Suomessa kuin ulkomaillakin.


Eri järjestöjen ja oman yrityksen ytimessä

STHL_kampanjasivu_kuvat10Terveydenhoitajien monipuolinen koulutus mahdollistaa toimimisen myös eri järjestöjen, kuten esim. Allergialiiton, Suomen Punaisen Ristin, Sydänliiton ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton palveluksessa. Moni on myös päättänyt perustaa terveydenhoitopalveluja tarjoavan yrityksen.


Terveydenhoitaja on lähellä ihmistä läpi elämän.
Hanki uusi jäsen, saat 50 € lahjakortin – teille molemmille! 

Nyt jäsenyydestä on iloa sekä uudelle jäsenelle* että suosittelijalle**. Jos ystäväsi toimii terveydenhoitajan, audionomin tai vastaavassa tehtävässä, voit suositella häntä Terveydenhoitajaliiton jäseneksi. Lisäksi joulukuussa 2018 arvotaan 500 € Superlahjakortti kaikkien uusia jäseniä* hankkineiden suosittelijoiden kesken. 

Kun uusi jäsen* liittyy liittoon, hän kirjoittaa suosittelijan nimen ja sähköpostiosoitteen  liittymislomakkeeseen lisätietojen kohdalle. Näin liitto saa tiedon sekä uudesta jäsenestä että suosittelijasta. Suosittelijan sähköpostiosoite on erittäin tärkeää merkata lomakkeeseen, koska lahjakortti lähetetään suoraan sähköpostiin.

HUOM! Liiton varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä terveydenhoitajan, audionomin tai vastaavassa tehtävässä toimiva henkilö.

SuperLahjakortista voit lukea lisää tästä.

*Ei koske uusia opiskelijajäseniä eikä kannattajajäseniä.

**Suosittelijan pitää olla liiton varsinainen jäsen.