HUOM! Kunta-alalle saatiin neuvottelutulos torstai-iltana 8.2.2018. Samalla JUKOn julistama ylityö- ja vuoronvaihtokielto on päättynyt välittömästi.

JUKOn kunta-alan työsuhteisten ylityö- ja vuoronvaihtokielto -ohjeistus

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO aloitti kunta-alalla ylityö- ja vuoronvaihtokiellon tiistaina 6.2.2018 kello 7.00. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on voimassa toistaiseksi. Sen päättymisestä tiedotetaan erikseen.

Ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa ovat velvollisia noudattamaan kaikki JUKOn jäsenliittojen kunta-alalla työskentelevät työsopimussuhteessa olevat työntekijät. Kiellon ulkopuolelle on siis rajattu kunnalliset viranhaltijat.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto ei koske lisätyön tekemistä. 

Mitä ylityökielto tarkoittaa? 

Työntekijä tekee normaalin säännöllisen työajan, mutta ei suostu tekemään ylityötä työaikamuodosta ja tasoittumisjaksosta riippumatta. Kielto koskee sekä vuorokautista että viikoittaista ylityötä. Ylityön tekemiseen ei voi sitoutua työsopimuksessa vaan siitä pitää sopia tapauskohtaisesti. Jos ylityöstä on kuitenkin sovittu ennen 5.2. klo 12.00, voi ylityön tehdä.

Mitä vuoronvaihtokielto tarkoittaa? 

Työntekijä tekee vahvistettuun työvuoroluetteloon merkityn työajan.

Voiko työnantaja yksipuolisesti muuttaa työvuoroluetteloa?

Työvuoroluettelo on saatettava kirjallisesti työntekijöiden tietoon viimeistään viikkoa ennen työvuoroluetteloon merkityn ajanjakson alkamista. Tämän jälkeen sitä saa muuttaa vain sovittaessa tai perustellusta syystä. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon voimassa ollessa työnantajan työvuoroluetteloon esittämiin muutoksiin ei tule suostua. Sen sijaan jos työnantajan yksipuolisesti muuttaa työvuoroluetteloa KVTES luku II 30 § 2 mom tarkoittamasta perustellusta syystä, tulee työnantajan määräystä noudattaa. Työnantajalta tulee pyytää selvitys perustellusta syystä.

Työnantajalla ei ole oikeutta yksipuolisesti pidentää työvuoroa työvuoron jo alettua.

Olen työsopimuksella sopinut varallaolosta. Voinko kieltäytyä?

Työntekijä on antanut suostumuksen myös mahdolliseen varallaolon aikana syntyvään lisä- ja ylityöhön sopiessaan varallaolosta työsopimuksessaan. Tästä syystä, varallaolon aikana syntyvästä ylityöstä ei voi kieltäytyä.

Onko mahdollista tehdä lisätöitä ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana?

Lisätyö ei ole kiellon piirissä. Osa-aikaiset voivat tehdä lisätöitä aina täyteen työaikaan saakka. Osa-aikaisten omassa harkinnassa on se, tekevätkö he lisätyötä vai eivät. Ylityökielto koskee myös osa-aikaisten ylitöitä.

Jos työsopimuksella on sovittu lisätöiden tekemisestä, ei lisätöiden tekemisestä voi kieltäytyä ylityö- ja vuoronvaihtokiellonkaan aikana.

Liukuva työaika

Liukuvassa työajassa työntekijä itse päättää säännöllisen työajan sijoittamisesta sovittujen liukurajojen sisällä. Työntekijä voi ylityökiellon voimassa ollessakin itse päättää työpäivän pituuden. Työntekijä on velvollinen olemaan työssä vain sovittuna kiinteänä työaikana. Työnantaja ei voi painostaa tekemään pidempää työpäivää liukuvassa työajassa.

KVTES:n liitteen 15 2 § 3 mom mukaan työnantajalla on kuitenkin oikeus yksittäistapauksissa päättää, että työntekijän on oltava työssä tiettynä liukuma-aikaan sattuvana aikana. Tätä päätöstä on noudatettava myös ylityö- ja vuoronvaihtokiellon voimassa ollessa.

Myös liukuvassa työajassa voi muodostua ylityötä. Ylityökielto koskee myös liukuvaa työaikaa noudattavan ylityötä.

Henkeä ja terveyttä uhkaavat tilanteet?

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon johdosta ei kenenkään henki ja terveys saa vaarantua.

Luottamusmiehet voivat neuvotella työnantajan kanssa etukäteen kiellon ulkopuolelle työtehtävät/yksiköt, joissa henki ja terveys. Tällä tarkoitetaan esim. yksiköitä joissa on välitön ja kiireellinen hoidon tarve, eikä hoitoa voida järjestää säännöllisenä työaikana työvuoroluettelojen mukaisesti. Näitä voi olla esim. teho-osaston tehtävät tai kiireellisten leikkausten edellyttämät työtehtävät.

Yleistä turvallisuutta ja omaisuutta uhkaavat tilanteet?

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä eivät ole myöskään sellaiset yleistä turvallisuutta tai omaisuuden turvaamista koskevat työt, joita ei ole mahdollista siirtää myöhemmäksi.

Työaikalain 22 §:n hätätyö?

Kielto ei koske työaikalain tarkoittamaa hätätyötä.

Koskeeko ylityö- ja vuoronvaihtokielto pääluottamusmiehiä ja luottamusmiehiä?

Kyllä koskee.