Kunnallinen virka- ja työehtosopimus KVTES

Sopimus on voimassa 1.2.2018 – 31.3.2020 (26 kk).

Sopimuskauden palkankorotukset

1.5.2018 yleiskorotus 26 €/kk, kuitenkin vähintään 1,25 % (leikkauspiste 2 080 €)

1.1.2019 paikallinen järjestelyerä 1,2 %

Tammikuu 2019 kertaerä tuloksellisuudesta 9,2 % varsinaisesta palkasta laskettuna

o   koko henkilöstö kuuluu kertaerän piiriin

o   palvelussuhteen tulee olla voimassa 2.9.-18.11.2018 ja oltava ao. päivänä ainakin yksi palkallinen päivä

1.4.2019 yleiskorotus 1,0 %

Keskeisimpiä ns. tekstimuutoksia

1.2.2018 voimaan tulevat:

Tilapäiseen hoitovapaaseen on oikeus alle 12 vuotiaan lapsen hoidon järjestämiseksi tai hoitamiseksi (aiemmin alle 10 vuotiaan).

Palkallisen isyysvapaan pituus 12 kalenteripäivään (aiemmin 6 kalenteripäivää).

Takautuvasti myönnetyn työkyvyttömyyseläkkeen tai kuntoutusrahan johdosta tehtävän sairausajan palkan takaisinperinnän osalta kohtuullistetaan määräyksiä.

1.5. (7.5.) voimaan tulevat:

Yleistyöajan ja toimistotyöajan työaikamääräyksiä selkiytetään eli sopimusmääräyksiin selkeyttävät kirjaukset siitä, että luvalliset poissaolot, mm vuosiloma, sairausloma, muu työloma jne. lyhentävät säännöllistä työaikaa ja alentavat ylityörajaa.

Jaksotyöajan soveltamisalaan lisätään kotihoito ja kotisairaanhoito eli jaksotyöaikaa voidaan alkaa soveltaa näillä toimialoilla.

Muita sopimuskaudelle tulevia uudistuksia

KVTES:iin tulee sopimuskauden mittainen määräaikainen sopimusmääräys mahdollisuudesta lomarahan vaihtamisesta lomarahavapaaksi. Vaihto edellyttää kuitenkin, että ensin asiasta on tehty paikallinen sopimus.

Henkilöstön edustajien eli luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen toimintaedellytyksiin merkittäviä parannuksia, mm. ajankäyttöön ja korvauksiin.

KVTES 2018-2019