Yhteistoimintalaki

Yhteistoimintaa säätelevien yhteistoimintalakien tarkoituksena on työnantajan ja henkilöstön välisen yhteistoiminnan edistäminen.

Yhteistoiminnan tavoitteena on antaa henkilöstölle mahdollisuus yhteisymmärryksessä työnantajan kanssa osallistua toiminnan kehittämiseen ja antaa henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa omaa työtään koskevien päätösten valmisteluun sekä samalla edistää tuloksellisuutta ja henkilöstön työelämän laatua.

Avoin vuorovaikutus edesauttaa luottamuksellisen ilmapiirin syntymistä, mikä on edellytys työyhteisön hyvinvoinnille ja tulokselliselle toiminnalle. Yhteistoiminta on jatkuvaa toimintaa.

Yhteistoimintaa, vuorovaikutusta ja osallistumista tapahtuu välittömässä muodossa työpaikalla ja työpaikkakokouksissa. Yhteistoimintaa toteutetaan myös edustuksellisesti yhteistoimintaelimissä. Yhteistoimintaelimeen sekä työnantaja että henkilöstö valitsevat omat edustajansa.

Kunta-alaa, yksityisiä yrityksiä ja yhteisöjä sekä valtiota varten on säädetty kutakin sektoria varten erilliset yhteistoimintalait. Paikallisesti kunnissa ja kuntayhtymissä voi olla lain lisäksi myös erillinen yhteistoimintasopimus, jonka määräyksiä yhteistoiminnan järjestämisessä noudatetaan.

Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa

Yhteistoimintalaki yksityisellä sektorilla

Lakia yhteistoiminnasta yrityksissä sovelletaan yksityisissä yrityksissä ja yhteisöissä, joiden työsuhteessa olevien työntekijöiden määrä on säännöllisesti vähintään 20.

Yrityksessä, jossa on säännöllisesti vähemmän kuin 20 työntekijää, noudatetaan työsopimuslain (55/2001) 9 luvun 2 ja 3 §:n säännöksiä.

Laki yhteistoiminnasta yrityksissä