Ohjeita toisen liiton työtaistelujen varalle

Työtaistelutoimet maan hallituksen suunnitelmia vastaan kuitenkin jatkuvat työmarkkinoilla. Esimerkiksi JHL on julistanut monia aloja koskevan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon alkamisesta 1.10.2018.

Miten toimitaan, jos työpaikallani jokin toinen liitto on julistanut ylityö- ja vuoronvaihtokiellon?

Lähtökohta ylityölle ja vuoronvaihdolle on muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta työntekijän suostumus. Muiden liittojen käynnissä oleva työtaistelu ei muuta tätä periaatetta. Terveydenhoitajaliiton jäsenet päättävät myös muun liiton kiellon voimassa ollessa itse, tekevätkö he ylityötä tai vaihtavatko työvuoroa.

Suostumusta ei tule antaa, mikäli se johtaisi muun liiton toimeenpaneman ylityö- tai vuoronvaihtokiellon tai muun työtaistelun murtamiseen. Vedoten tähän ns. neutraliteettiperiaatteeseen Terveydenhoitajaliitto kehottaa kieltäytymään omiin työtehtäviin liittymättömästä ylityöstä tai vuoronvaihdosta, mikäli tarve niihin syntyisi muiden työntekijöiden työtaistelun vuoksi. Kenenkään henki tai terveys ei kuitenkaan kieltäytymisen vuoksi saa tällöinkään vaarantua.

Voiko työnantaja yksipuolisesti muuttaa työvuoroluetteloa?

Työvuoroluettelo on saatettava kirjallisesti työntekijöiden tietoon viimeistään viikkoa ennen työvuoroluetteloon merkityn ajanjakson alkamista. Tämän jälkeen sitä saa muuttaa vain sovittaessa tai perustellusta syystä.

Jos kunnallinen työnantaja (kunta tai kuntayhtymä) yksipuolisesti muuttaa työvuoroluetteloa KVTES luku III 28 § 2 mom tarkoittamasta perustellusta syystä, tulee työnantajan määräystä noudattaa. Työnantajalta tulee pyytää kirjallinen selvitys perustellusta syystä. Saadun kirjallisen selvityksen voi toimittaa JUKOlaiselle luottamusmiehelleen.

Sen sijaan esimerkiksi yksityisellä terveyspalvelualalla työvuoroluettelon muuttamiseen tarvitaan aina työntekijän lupa eli työnantaja ei voi yksipuolisesti sitä määrätä.

Työnantajalla ei ole kunta-alallakaan oikeutta yksipuolisesti pidentää työvuoroa työvuoron jo alettua.

**********

Terveydenhoitajaliiton ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa koskeva ohje

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry aloittaa ylityö- ja vuoronvaihtokiellon keskiviikkona 26.9.2018 kello 6.00 ja se päättyy perjantaina 28.9.2018 klo 23.59. Kielto ei koske virkasuhteisia Terveydenhoitajaliiton jäseniä eikä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn eikä Terveyspalvelualan Unionin luottamusmiehinä toimivia Terveydenhoitajaliiton jäseniä.

Ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa ovat velvollisia noudattamaan Terveydenhoitajaliiton jäsenet, jotka työskentelevät työsopimussuhteessa seuraavilla sopimusaloilla:

  • Kunnat ja kuntayhtymät (Kuntatyönantajat KT)

  • Terveyspalveluala (Hyvinvointialan liitto)

Miksi Terveydenhoitajaliitto on julistanut ylityö- ja vuoronvaihtokiellon?

Terveydenhoitajaliitto vastustaa maan hallituksen suunnitelmia helpottaa työntekijöiden yksilöperusteista irtisanomista alle 20 hengen yrityksissä. Tämä toimenpide on poliittinen työtaistelu ja mielenilmaus, joka kohdistuu maan hallituksen edellä mainittuja suunnitelmia vastaan.

Terveydenhoitajaliiton jäseniä työskentelee myös pienissä terveysalan ja sosiaalialan yrityksissä eikä tällaista eriarvoisuutta ja epävarmuutta lisäävää lakiesitystä pidä viedä eteenpäin. Terveydenhoitajaliiton mielestä on tärkeää puolustaa myös pienemmissä yrityksissä työskentelevien työsuhdeturvaa. Tulevaisuudessa mahdollisen maakunta- ja soteuudistuksen toteuduttua terveydenhoitajat voivat yhä useammin työskennellä pienissä terveydenhuollon ja sosiaalialan yrityksissä.

Mitä ylityökielto tarkoittaa?

Työntekijä tekee normaalin säännöllisen työajan, mutta ei suostu tekemään säännöllisen työajan ylittävää työtä työaikamuodosta ja tasoittumisjaksosta riippumatta. Kielto koskee vuorokautista, viikoittaista ja jakson ylityötä. Työnantaja ei voi määrätä tekemään ylityötä. Ylityön tekemiseen ei voi sitoutua työsopimuksessa, vaan siitä on aina sovittava tapauskohtaisesti.

Jos ylityöstä on kuitenkin sovittu ennen 19.9. 2018 klo 15.00, voi ylityön tehdä.

Koskeeko kielto paikalliseen sopimukseen perustuvaa nk. jononpurku työtä?

Kyllä koskee, koska kyseessä on säännöllisen työajan lisäksi tehtyä ylityötä.

Mitä vuoronvaihtokielto tarkoittaa?

Työntekijä tekee vahvistettuun työvuoroluetteloon merkityn työajan.

Voiko työnantaja yksipuolisesti muuttaa työvuoroluetteloa?

Työvuoroluettelo on saatettava kirjallisesti työntekijöiden tietoon viimeistään viikkoa ennen työvuoroluetteloon merkityn ajanjakson alkamista. Tämän jälkeen sitä saa muuttaa vain sovittaessa tai perustellusta syystä. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon voimassa ollessa työnantajan työvuoroluetteloon esittämiin muutoksiin ei tule suostua.

Sen sijaan, jos työnantaja yksipuolisesti muuttaa työvuoroluetteloa esim. kuntasektorilla KVTES luku III 28 § 2 mom tarkoittamasta perustellusta syystä, tulee työnantajan määräystä noudattaa. Työnantajalta tulee pyytää selvitys perustellusta syystä.

Työnantajalla ei ole oikeutta yksipuolisesti pidentää työvuoroa työvuoron jo alettua.

Olen työsopimuksella sopinut varallaolosta. Voinko kieltäytyä?

Työntekijä on antanut suostumuksen myös mahdolliseen varallaolon aikana syntyvään lisä- ja ylityöhön sopiessaan varallaolosta työsopimuksessaan. Tästä syystä varallaolon aikana syntyvästä ylityöstä ei voi kieltäytyä.

Onko mahdollista tehdä lisätöitä ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana?

Lisätyö ei ole kiellon piirissä. Osa-aikaiset voivat tehdä lisätöitä aina täyteen työaikaan saakka. Osa-aikaisten omassa harkinnassa on se, tekevätkö he lisätyötä vai eivät. Ylityökielto koskee myös osa-aikaisten ylitöitä.

Jos työsopimuksella on sovittu lisätöiden tekemisestä, ei lisätöiden tekemisestä voi kieltäytyä ylityö- ja vuoronvaihtokiellonkaan aikana.

Koskeeko kielto liukuvaa työaikaa?

Liukuvassa työajassa työntekijä itse päättää säännöllisen työajan sijoittamisesta sovittujen liukurajojen sisällä. Työntekijä voi ylityökiellon voimassa ollessakin itse päättää työpäivän pituuden. Työntekijä on velvollinen olemaan työssä vain sovittuna kiinteänä työaikana. Työnantaja ei voi painostaa tekemään pidempää työpäivää liukuvassa työajassa.

Kuntasektorilla KVTES:n luku III 32 §:n mukaan työnantajalla on kuitenkin oikeus yksittäistapauksissa päättää, että työntekijän on oltava työssä tiettynä liukuma-aikaan sattuvana aikana. Tätä päätöstä on noudatettava myös ylityö- ja vuoronvaihtokiellon voimassa ollessa.

Myös liukuvassa työajassa voi muodostua ylityötä. Ylityökielto koskee myös liukuvaa työaikaa noudattavan ylityötä.

Henkeä ja terveyttä uhkaavat tilanteet?

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon johdosta ei kenenkään henki ja terveys saa vaarantua.

Luottamusmiehet voivat neuvotella työnantajan kanssa etukäteen kiellon ulkopuolelle työtehtävät/yksiköt, joissa henki ja terveys on uhattuna. Tällä tarkoitetaan esim. yksiköitä, joissa on välitön ja kiireellinen hoidon tarve, eikä hoitoa voida järjestää säännöllisenä työaikana työvuoroluettelojen mukaisesti. Näitä voi olla esim. teho-osaston tehtävät tai kiireellisten leikkausten edellyttämät työtehtävät.

Yleistä turvallisuutta ja omaisuutta uhkaavat tilanteet?

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä eivät ole myöskään sellaiset yleistä turvallisuutta tai omaisuuden turvaamista koskevat työt, joita ei ole mahdollista siirtää myöhemmäksi.

Työaikalain 21 §:n hätätyö?

Kielto ei koske työaikalain tarkoittamaa hätätyötä.

Koskeeko ylityö- ja vuoronvaihtokielto pääluottamusmiehiä ja luottamusmiehiä, jotka ovat Terveydenhoitajaliiton jäseniä?

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto ei koske Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn eikä Terveyspalvelualan Unionin pää- tai luottamusmiehinä toimivia Terveydenhoitajaliiton jäseniä. He hoitavat luottamusmiestehtävässään myös muiden liittojen jäsenten asioita, joten heidät on rajattu työtaistelutoimenpiteiden ulkopuolelle.