Terveydenhoitajaliiton blogi

Ajankohtaisia blogikirjoituksia terveydenhoitajien ja audionomien työstä, ammatista ja koulutuksesta.
31.1.2017 10.12

Riittääkö lainsäädäntö turvaamaan ennaltaehkäisevät palvelut neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa?

Leila Lehtomäki, Terveydenhoitajaliiton puheenjohtaja

Terveydenhuoltolain (1326/2010, § 15–17) ja sitä täsmentävän asetuksen (380/2009, 338/2011) tavoitteina ovat lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä terveyserojen kaventaminen ja syrjäytymisen ehkäisy.

Nämä ovat hyvin merkittäviä terveyspoliittisia tavoitteita, joiden saavuttamisessa äitiys- ja lastenneuvolan sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut ovat keskeisessä roolissa.

On selvää, että ilman riittäviä henkilöstövoimavaroja ei näitä tavoitteita voida saavuttaa. Onneksi on olemassa tutkittua tietoa henkilöstöresurssien kehittymisestä, sillä THL on seurannut systemaattisesti neuvoloiden sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon henkilöstömääriä terveyskeskuksissa jo vuodesta 2004 lähtien. Tämä mahdollistaa äitiys- ja lastenneuvolan sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon henkilöstövoimavarojen kehityksen tarkastelun vertailukelpoisesti jo yli kymmenen vuoden ajalta.

Viime vuoden lokakuussa julkaistussa raportissa esitetään henkilöstöresurssien tilanne vuonna 2015 ja henkilöstömitoitussuositusten toteutumisen kehitys vuodesta 2004 lähtien. (THL – Tutkimuksesta tiiviisti 19/2016.)

Vaikka henkilöstövoimavarojen kehittymisessä on tapahtunut pääosin myönteistä kehitystä vuodesta 2009 lähtien, tulokset eivät lohduta. Edelleenkään eivät terveydenhoitajamäärät ole tasolla, joka turvaisi terveydenhoitajille riittävän hyvät mahdollisuudet selvitä kaikista lakisääteisistä velvoitteistaan ja työtehtävistään.

Myönteisintä kehitys on ollut koulu- ja opiskeluterveydenhoitajien määrissä: Vuonna 2015 kouluterveydenhoitajan mitoitussuositus täyttyi 87 prosentissa terveyskeskuksista (32 % vuonna 2006). Samalla ajanjaksolla opiskeluterveydenhoitajan mitoituksen toteutuminen kasvoi 28 prosentista 83 prosenttiin. Erityishuomio kiinnittyi kuitenkin siihen, että lukioiden opiskeluterveydenhuollon henkilöstövoimavaratilanne oli vuonna 2015 ammatillisten oppilaitosten tilannetta selkeästi parempi, vaikka kouluterveyskyselyjen pohjalta tiedetään ammatillisten oppilaitosten opiskelijoilla olevan lukiolaisia enemmän hyvinvointi- ja terveyshaasteita.

Neuvoloiden osalta tilanne on hyvin huolestuttava. Erityisesti lastenneuvoloiden osalta henkilöstömäärät ovat yleisesti olleet alimitoitetut koko seuranta-ajanjaksolla ja myös kehittyneet kaikkein vähiten. Tulosten mukaan terveydenhoitajan henkilöstömitoitussuositus toteutui vain noin joka toisessa (47 %) terveyskeskuksessa ja lastenneuvolan terveydenhoitaja- ja lääkärivoimavarat ovat vasta kahtena viimeisenä tarkasteluajankohtana yltäneet samalle tasolle kuin ne olivat vuonna 2006.

THL esittääkin raportissa hyvin perustellun kysymyksen ”riittävätkö voimavarat toiminnan laadukkaaseen toteutukseen ja esim. koko perheen hyvinvointia arvioivien laajojen terveystarkastusten toteuttamiseen (338/2011).”

Terveydenhoitajaliiton näkemys asiaan on selvä: ei riitä. Se tuli selkeästi esille liittomme tekemässä jäsenkyselyssä 2016. Neuvola-asetuksen tuomat aikaisempaa enemmän aikaa vievät velvoitteet, lisääntyvät kirjaamisen velvoitteet, tehtäväsiirrot ja jatkuvasti kasvava maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden määrä edellyttäisivät selvästi pidempiä vastaanottoaikoja. Näin ei ole kuitenkaan tapahtunut joka kolmannessa terveyskeskuksessa. Aikapulan lisäksi suuri lääkärivajaus on tehnyt terveydenhoitaja työstä entistä vaativampaa. Joka kolmannella neuvola-, koulu ja opiskeluterveydenhuollossa työskentelevillä terveydenhoitajalla oli kyselymme mukaan perustyönsä lisäksi vielä joitakin erityisvastuutehtäviä liittyen mm. perhesuunnitteluun ja raskauden ehkäisyyn, diabetekseen tai tartuntatauteihin. Ei ole siis ihme, että 65 % terveydenhoitajista koki työn kuormittavuuden lisääntyneen erittäin paljon tai paljon. Monella työssäjaksaminen jaksaminen on todella lujilla.

Ennaltaehkäisevän työn panostamistako?

Lapsuuden suojelua on pidetty kyseenalaistamatta tärkeänä eettisenä periaatteena. Valitettavasti todellisuus kuitenkin näyttää usein toisenlaiselta, eikä riittäviä ponnisteluja hyvien periaatteiden tuomiseksi osaksi elävää elämää tehdä, vaan muiden arvojen ja päämäärien annetaan ohjata kehitystä. Poliittisessa retoriikassa keskitytään pitkälti siihen, miten asioiden tulisi olla, mutta ei tuoda riittävästi esille millaisilla keinoilla tavoitteet voitaisiin saavuttaa ja millaisiin panostuksiin ollaan valmiita. Monissa kunnissa ennaltaehkäisevästä työn resursoinnista on tingitty, eikä edes neuvola-asetuksen toimeenpanoon suunnattua valtionosuutta ole käytetty riittävän henkilöstön palkkaukseen, vaikka se oli valtionosuuden käyttötarkoitus.

THL:n tutkimus mielestäni osoittaa, että normiohjaus ja siihen liittyvä valvontaohjelma ovat välttämättömiä ennaltaehkäisevien palveluiden turvaamiseksi. Tämä on nähtävissä kuviossa 1: terveydenhoitajamääriin saatu lisäystä vasta asetuksen voimaantulon jälkeen. Monessa kunnassa terveydenhoitajamäärän lisäämiseen on tarvittu valvovan viranomaisen eli AVI:n väliintuloa sekä Terveydenhoitajaliiton ja sen yhdistysten aktiivisuutta. Vaikka terveydenhoitajamäärät eivät nykyiselläänkään ole riittävät, on selvää, että tilanne olisi ilman asetuksen voimaantuloa nykyistä huomattavasti heikompi: resursseja olisi leikattu ja siirretty korjaavaan työhön vielä voimakkaammin.

Blogi 1.2.2017_Kuvio 1

Ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa on jo vuosia painotettu hallitusohjelmissa ja valtakunnantason strategioissa. Valitettavasti se jää sananhelinän tasolle tilastojen valossa ainakin terveydenhoitajan työn osalta, kuten seuraava kuvio osoittaa. Huomioin arvoista on se, että monien vuosien ajan Suomessa elettiin hyviä taloudellisen kasvun vuosia. Kuitenkaan terveydenhoitajamääriin suhteessa henkilöstömitoitussuosituskiin ei panostettu.

1.2.2017_Kuntien henkilöstötilastot

Henkilöstömitoitussuositukset välttämättömiä

Terveydenhuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä varten kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän käytettävissä on oltava riittävästi terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Terveydenhuoltolain (4§) mukaan kunnan on osoitettava riittävästi voimavaroja kunnan peruspalvelujen valtionosuuden perusteena olevaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä terveydenhuollon palveluihin. Neuvola- ja kouluterveydenhuollon toiminnasta vastaavan tahon tehtävä on seurata ja arvioida voimavarojen riittävyyttä.

Kansallisista henkilöstömitoituksia koskevista suosituksista saatetaan tulevaisuudessa kokonaan luopua. Siitä olemme liitossa hyvin huolissamme, koska on vaikeaa nähdä millä muulla tavalla voidaan arvioida työntekijäkohtaisesti työajan riittävyys suhteessa lisääntyvään työmäärään. Tehtäväsiirtoja tullaan suurella todennäköisyydellä tekemään jatkossakin, henkilöstön määrä vähenee, työtehtävät lisääntyvät ja asiakasmäärät kasvavat. Työn pitäisi kuitenkin olla vaikuttavaa ja työssä pitäisi jaksaa nykyistä pidempään.

Terveydenhoitajaliitossa pidämme henkilöstömitoitussuosituksia aivan välttämättöminä terveydenhoitajien työmäärän ja toimintamahdollisuuksien arvioimiseksi sekä työn laadun ja asiakasturvallisuuden turvaamiseksi. Olemme työstämässä terveydenhoitajan työn henkilöstömitoituksia koskevia suosituksia lastenneuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon. Se on tärkeää myös siksi, että olemassa olevat henkilöstömitoitussuositukset ovat äitiysneuvolaa lukuun ottamatta jo yli kymmenen vuotta vanhoja. Tulemme myös jatkossa tiiviisti seuraamaan lakien ja asetusten toimeenpanoa sekä vaikuttamaan ennaltaehkäisevän työn riittävään resursointiin kunnissa. Lisäksi selvitämme ja välitämme tietoa päätöksentekijöille jäsenistön työmäärän muutoksista, henkilöstömitoitusten riittävyydestä ja työssäjaksamisen tilasta

Sote-uudistus on tulossa ja siihen tulee liittymään monenlaisia haasteita. Onhan muutos aina myöskin mahdollisuus. Uudistuksessa voidaan panostaa ja investoida perheisiin, lapsiin ja nuoriin- tulevaisuuteen. Vihdoinkin pitäisi päästä sanoista tekoihin!


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi