Terveydenhoitajaliiton blogi

Ajankohtaisia blogikirjoituksia terveydenhoitajien ja audionomien työstä, ammatista ja koulutuksesta.
19.12.2017 14.46

Valinnanvapaus puhututtaa

Leila Lehtomäki, puheenjohtaja

Sote-uudistuksen ratkaisevat hetket lähestyvät ja samalla ammattilaisten huoli tulevaisuudestaan lisääntyy.

Sote-uudistuksen tarpeellisuudesta vallitsee laaja yhteisymmärrys, mutta asiakkaan valinnanvapaus näyttää jakavan laajalti mielipiteitä. Valinnanvapauden tavoitteita sinällään pidetään toki hyvinä ja kannatettavina. Tarkoituksenahan on lisätä asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia sekä parantaa palvelujen saatavuutta, laatua ja kustannusvaikuttavuutta.

Näitä jaloja tavoitteita ei kukaan kiistäne. Esitetty valinnanvapausmalli ei kuitenkaan sovellu kaikkiin lain valmisteluprosessin aikana esitettyihin sote-palveluihin. Ei ainakaan, mikäli palveluiden saatavuuden lisäksi tavoitellaan palveluiden laatua ja kustannusvaikuttavuutta. Erityisesti sellaiset sote-palvelut, joissa edellytetään moniammatillista työskentelyä, pitkäkestoista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkuutta sekä hoitosuhteen jatkuvuutta, eivät sovellu valinnanvapauden piiriin. Tällaisia palveluja ovat muun muassa koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä neuvolapalvelut.

Vaikuttamistyöllä vaikuttavuutta

Olemme Terveydenhoitajaliitossa tehneet aktiivista vaikuttamistyötä asian eteen muun muassa useilla lausunnoilla ja eduskunnan kuulemistilaisuuksissa. Vaikuttamistyöllä on ollut myös vaikutusta lainvalmisteluprosessin aikana. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto jätettiin ensimmäiseksi valinnanvapauden ulkopuolelle maakuntien liikelaitosten tehtäväksi koulukuraattoreiden ja koulupsykologien jäädessä kuntien palvelukseen. Uusissa rakenteissa tulee oppilashuollon toimivuuden turvaamiseksi panostaa toimivien yhteistyömallien kehittämiseksi.

Neuvolapalveluiden osalta on tarvittu jatkuvaa aktiivista vaikuttamistyötä, sillä paine neuvolapalveluiden siirtämiseksi suoran valinnanvapauden piiriin on ollut voimakas. Lakiluonnoksista on usein välittynyt käsitys neuvolatyöstä lasten somaattisten sairauksien seulontapaikkana, vaikka neuvolatyössä keskeistä on myös psykososiaalisten ongelmien varhainen tunnistaminen ja varhainen puuttuminen sekä koko perheen tukeminen. Tätä on täytynyt jatkuvasti kirkastaa.

Valinnanvapauslakiesitys on ollut useaan otteeseen lausuntokierroksella. Neuvolapalveluita ei niissä ole esitetty suoraan suoran valinnanvapauden piiriin kuuluviksi palveluiksi, mutta maakunnille on kuitenkin annettu oikeus päättää niin, mikäli sitä haluavat. Terveydenhoitajaliiton selkeä kanta on, että neuvolapalvelut tulee jättää valinnanvapauden ulkopuolelle. Yksin emme ole näkemyksemme kanssa olleet, vaan useat lääkäriyhdistykset yhteisessä kannanotossaan (Suomen lastenlääkäriyhdistys, Suomen gynekologiyhdistys, Suomen perinatologinen seura, Suomen lastenneurologiyhdistys, Suomen lastenpsykiatriyhdistys, lastentautien professorit, naistentautien ja synnytysten ylilääkärit ja jokaisen maakunnan lasten sairauksien ylilääkärit) sekä lisäksemme muun muassa MLL ja useat muut asiantuntijatahot kuten THL:n asiantuntijat ja lapsiasiavaltuutettu, ovat varoittaneet lausunnoissaan ja kirjoituksissaan riskeistä, joita voisi aiheutua siitä, jos neuvolapalvelut siirtyisivät suoran vallinnanvapauden piiriin sosiaali- ja terveyskeskusten tuotantovastuulle. Näitä riskejä en käy tässä tarkemmin kuvaamaan.

Viimeisimmän valinnanvapauslakiesityksen mukaan, jonka lausuntoaika päättyi 15.12., neuvolapalvelut kuuluisivat maakunnan liikelaitoksessa annettaviin palveluihin ja sisältäisivät myös suun terveydenhuollon palvelut. Tämä on tärkeä muutos. Lakiesityksen vaikutusarvioinnissakin oli huomioitu juuri niitä näkökulmia, joita olemme esittäneet perusteluina sille, miksi neuvolapalveluiden tulisi kuulua maakunnan liikelaitoksessa annettaviin palveluihin. Toteutuessaan laki vahvistaa lasten, nuorten ja perheiden palveluiden integraatiota ja palvelukokonaisuuden toteutumista sekä ennaltaehkäisyä ja varhain annettavan tuen mahdollisuuksia. Lakiehdotus tarjoaa hyvät mahdollisuudet myös lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman mukaisen perhekeskusmallin toimeenpanoon. Perhekeskusmallin ydin muodostuu neuvolapalveluista, ja niiden kehittämisen näkökulmasta on tärkeää huomioida erityisesti ne hyvät kokemukset ja tutkimuksellinen näyttö, joita yhdistetystä äitiys- ja lastenneuvolatyöstä maassamme on olemassa.

Asiakasseteli valinnanvapauden toteuttamisen välineenä

Vaikka neuvolapalvelut on määritelty maakunnan liikelaitoksessa annettaviin palveluihin, herättää huolta kuitenkin se, että asiakasseteliä voidaan lakiesityksen mukaan käyttää myös neuvolapalveluissa maakunnan niin päättäessä. Tämä aiheuttaa hämmennystä ja nostaa esille monia kysymyksiä. Millä kriteereillä asiakasseteli voidaan myöntää? Mitä palveluita asiakassetelillä voidaan saada? Tältä osin lakiesitystä tulee täsmentää ja tarvitaan ehdottomasti tarkempaa määrittelyä setelin käyttötarkoituksesta ja vaikutusarviointia niin asiakkaiden/perheiden kuin kustannusten näkökulmasta. Asiakassetelin yhteydessä tulee huomioida, miten se vaikuttaa lähipalveluiden saatavuuteen ja esimerkiksi perheiden mahdollisuuksiin saada tärkeäksi koettuja kotikäyntejä. Erityisesti tulee huomioida, miten voidaan turvata asiakassuhteiden jatkuvuus, joka on keskeinen neuvolatyön laatu- ja vaikuttavuustekijä ja erityisen tärkeä syrjäytymisriskissä olevien asiakkaiden varhaisessa tunnistamisessa ja tukemisessa.

Ennaltaehkäisevien palveluiden ja henkilöstön osalta palvelutuottajan valinta kuuden kuukauden välein ei ole tarkoituksenmukainen eikä toimiva ratkaisu. Ennaltaehkäisevät palvelut edellyttävät pidempään turvattua asiakassuhdetta, jotta palveluilla olisi vaikuttavuutta. Samoin myös henkilöstötarpeen arviointi ja oikea mitoitus tulevat ennakoimattomiksi, jos asiakas saisi kuuden kuukauden välein vaihtaa palveluntuottajan.

Lakiesityksen mukaisesti maakunnan olisi tarjottava asiakasseteliä muun muassa seuraavien palvelujen saamiseksi: kotipalvelu, kotihoito, asumispalvelut, sosiaalinen kuntoutus ja kotisairaanhoito tietyin rajauksin. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus kieltäytyä asiakassetelistä, jolloin maakunnan tulee järjestää palvelu muulla tavoin. Tämä johtaa helposti päällekkäisten, turhia kustannuksia aiheuttavien palvelujärjestelmien ylläpitoon. Asiakassetelien tarjoamisen ei tulisi olla velvoittavaa, vaan maakunnan harkinnassa oleva, alueelliset tarpeet huomioiva mahdollisuus. Käytännössä asiakassetelin käyttö esimerkiksi kotihoidossa saattaa johtaa siihen, että kotihoidon terveydenhoitaja tekee asiakkaidensa asioissa (hoito- ja palvelusuunnitelmat, lääkehoidon toteutus) yhteistyötä lukuisten eri lääkäreiden kanssa, mikä vie runsaasti enemmän aikaa asiakastyöltä ja hankaloittaa olennaisesti palveluiden käytännön toteutusta.

Vaikutukset väestön terveyteen ja hyvinvointiin

 

Hyvä että viimeisimmässä lakiluonnoksessa on tehty vaikutusarviointia väestön terveyden ja hyvin voinnin edistämisen näkökulmista. Sen mukaan ”vaikutukset ihmisten hyvinvointikäyttäytymiseen, hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiin ja kansantautien riskitekijöihin riippuvat siitä, missä määrin maakunnat kykenevät ohjaamaan tuottajia toteuttamaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistehtävää ja velvoittamaan ne yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa”.

 

Osuvasti sanottu. Terveydenhuollossa resurssit ovat aina ajalliset, joten eettisesti kestävää on vain se, että tehdään oikeita ja vaikuttavia asioita. Hyvinvoiva, toimintakykyinen ja osaava väestö on menestyvän yhteiskunnan perusta, ja talouden kestävyyttä voidaan tehokkaimmin vahvistaa investoimalla kansalaisten terveyteen ja hyvinvointiin sekä työ- ja toimintakykyyn. Tässä ennaltaehkäisevät toimet ja pyrkimykset terveyden tasa-arvoon ja syrjäytymisen ehkäisyyn ovat ensisijaisia. Nämä ovat terveydenhoitajan työn ydintehtäviä, joiden toteuttamiseen tarvitaan ehdottomasti lisäpanostamista.

 

Sote-uudistus tuo mukanaan runsaasti edunvalvonnallisia haasteita, jossa terveydenhoitajien osalta tarvitaan vahvaa ja syvällistä terveydenhoitajan työn asiantuntemista. Tässä on Terveydenhoitajaliiton vahvuus ja voima. Ammattikuntamme osaamista tarvitaan ehdottomasti myös tulevissa sote-rakenteissa. Parhaiten voi vaikuttaa olemalla mukana uudistusta tekemässä. Me olemme. Muutos on aina myös mahdollisuus.

 

Mutta nyt arki jäädä hetkeksi saa, kun käymme juhlaan jaloon. Saanen näin toivottaa hyvää joulua joka taloon!

 
Palaa otsikoihin | 1 Kommentti | Kommentoi