Terveydenhoitajaliiton blogi

Ajankohtaisia blogikirjoituksia terveydenhoitajien ja audionomien työstä, ammatista ja koulutuksesta.
23.3.2017 15.57

Valinnanvapaus ei sovellu neuvolapalveluihin

Leila Lehtomäki, puheenjohtaja

Hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa on käyty vilkasta ja kriittistä keskustelua. Keskustelun keskiössä on ollut vahvasti sairaanhoitopalvelut ja niiden saatavuus. Ennaltaehkäisevien sote-palveluiden ja neuvolapalveluiden näkökulmasta keskustelu on vasta nyt käynnistymässä.


Hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa on käyty vilkasta ja kriittistä keskustelua. Keskustelun keskiössä on ollut vahvasti sairaanhoitopalvelut ja niiden saatavuus. Ennaltaehkäisevien sote-palveluiden ja neuvolapalveluiden näkökulmasta keskustelu on vasta nyt käynnistymässä.

Koko sote-uudistuksen päätavoite on saada sosiaali- ja terveyspalvelut toimimaan nykyistä paremmin yhteen, vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti. Nykyiset palvelut ovat hajanaiset ja organisaatiolähtöiset, tieto ei kulje, eivätkä ammattilaiset tee riittävästi yhteistyötä. Vielä ei ole tehty tarkempia päätöksiä, millainen ja kuinka laaja valinnanvapaus tulee olemaan sosiaali- ja terveyspalveluissa ja tuleeko se koskemaan neuvolapalveluita. Lakiluonnoksessa neuvolapalveluja ei mainita lainkaan ja siksi ei ole yhtenevää käsitystä siitä, kuuluvatko neuvolapalvelut valinnanvapauden piiriin vai eivät.

Neuvolapalveluiden ja muiden ehkäisevien palveluiden tulevaisuus huolestuttaa

Mikäli neuvolapalvelut tulevat suoran valinnanvapauden piiriin, tulee sillä olemaan monenlaisia merkittäviä ja ongelmallisia vaikutuksia ehkäisevien palveluiden integraatiolle ja kehittämismahdollisuuksille lähipalveluina. Valinnanvapauteen sisältyy monia riskejä, jotka ovat ristiriidassa useiden keskeisten sote-uudistuksen tavoitteiden kanssa, kuten palveluiden integraatio, syrjäytymisen ehkäisy ja terveyden tasa-arvo. Valinnanvapaus heikentää hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön mahdollisuuksia, johon sote-uudistuksella kuitenkin erityisesti halutaan panostaa.

Valinnanvapausmalli heikentäisi tai tekisi sote-uudistuksen päätavoitteen saavuttamisen jopa mahdottomaksi. Lakiluonnoksen vaikutusarviossa todetaan valinnanvapausmallin heikentävän maakunnan kykyä toteuttaa sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatiota alueellaan seurauksena siitä, että kaikki palvelutuotanto ei ole suoraan maakunnan hallinnollisen ohjauksen piirissä. Monituottajamallin myötä uudistus ei paranna palveluiden yhteensovittamista asiakkaan tuen tarpeista käsin, vaan seurauksena ovat entistä hajanaisemmat palvelut.

Miten valinnanvapausmallissa käy Sipilän hallituksen Lapsi- ja perhepalvelujen (Lape) muutosohjelmaan kuuluvan perhekeskustoimintamallin toteuttamisen, jonka perustana ovat neuvolapalvelut? Toimintamalli on uusi tapa verkostoida nykyisin hajanaiset lasten ja perheiden palvelut ja sovittaa ne yhteen synergiaetuja tuottavasti ja lapsi- ja perhelähtöisesti siten, että jokainen lapsi ja perhe saa tarvitsemansa tuen ja avun. Malli tarjoaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuessa rakenteen maakuntien sote-palveluiden ja kuntien järjestämien palveluiden sekä järjestöjen ja seurakuntien toiminnan yhteen sovittamiseksi, ja se on jo kehitteillä 17 maakunnassa. Perhekeskustoimintamallin toteuttaminen tulee ehdottomasti turvata sote- ja maakuntauudistuksessa.

Lähipalvelut ja hoidon jatkuvuus vaarassa

Sote-uudistuksen keskiössä oleva nopea palveluiden saatavuus ei ole riittävä edellytys sille, että neuvolassa voidaan tehdä asiakaskeskeistä, laadukasta ja kustannustehokasta työtä. Tarvitaan myös hoidon jatkuvuutta, tuttuutta ja sille rakentuvaa luottamuksellista hoitosuhdetta. Ilman sitä on lähes mahdotonta varhain tunnistaa erilaisia tuen tarpeita ja tukea psykososiaalisissa ongelmissa ja syrjäytymisriskissä olevia perheitä. Tutkitusti perheet arvostavat hoidon jatkuvuutta ja hyötyvät siitä, että sama terveydenhoitaja hoitaa perheen raskausajalta siihen asti, kunnes lapsi menee kouluun. Neuvolapalveluita tulisi kehittää asiakaslähtöisesti ja perheitä kuunnellen.

Terveydenhoitajat ovat tärkeitä ammattilaisia myös lastensuojelun ketjussa ja siihen tarvitaan riittävät toimintamahdollisuudet. Terveydenhoitajille kertyy laaja-alaisesti tietoa perheen tilanteesta säännöllisissä terveystarkastuksissa. Tietoa ei kuitenkaan kerry samalla tavalla, eikä sitä pystytä hyödyntämään, jos vanhemmat, esimerkiksi pelätessään lastensuojelun toimenpiteitä, vaihtavat palvelujen tuottajaa ja toimipistettä vuoden välein. Avunsaannin viivästyminen voi olla kohtalokasta lapselle ja perheelle, ja hitaan reagoinnin seuraukset voivat ulottua pitkälle tulevaisuuteen.

Miten käy lähipalveluille ja kotikäynneille?

Perheet hyötyvät kaikille perheille tarjottavista, leimaamattomista palveluista ja pitkäkestoisesta asiakassuhteesta neuvolaan. Neuvolassa asiointi on helppoa myös sen vuoksi, että palvelut tarjotaan lähipalveluina. Kustannusten hillintää voidaan säästöpaineissa hakea palveluiden keskittämisestä, jolloin niiden saavutettavuus matalalla kynnyksellä heikkenee. Neuvolapalvelut on ehdottomasti säilytettävä lähipalveluina.

Neuvoloiden tarjoamat kotikäynnit ovat perhekeskeisenä työmuotona perheille todellinen lähipalvelu, joiden hyödystä on vahva tutkimusnäyttö. Kotikäynti on tehokas tapa tunnistaa vanhempien tuen tarpeet ja tarjota heille tarvittava apu yksilöllisesti perheen omassa ympäristössä. Kotikäynnit tukevat terveydenhoitajan ja perheen välistä tärkeää hoidon jatkuvuutta. Valinnanvapauden myötä on kuitenkin todellinen riski, että niihin ei muun muassa pidentyneiden matkojen ja lisääntyvän ajan tarpeen vuoksi ole nykyisessä määrin mahdollisuuksia ja resursseja. 

Lopuksi

Monelta taholta on tuotu esille, että valinnanvapauslainsäädännössä on selvää ristiriitaa hallitusohjelman hengen ja tavoitteiden sekä käytännön poliittiset toimenpiteiden välillä. Kun nyt päätöksiä tehdään ja palveluja räätälöidään, tulisi pitää kirkkaana mielessä uudistukselle lähtökohtaisesti asetetut tärkeät päämäärät ja tavoitteet.

Lue myös samaan aiheeseen liittyvä THL:n blogikirjoitus osoitteessa https://blogi.thl.fi/blogin-nayttosivu/-/blogs/valinnanvapaus-pilkkoisi-neuvoloiden-perheille-antaman-vakaan-tuen.Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi