Lausunnot ja kannanotot 2015

 • Terveydenhoitajaliiton kommentit synnytysten keskittämiseen
 • Terveydenhoitajaliiton lausunto Akavalle hallituksen esitykseen eduskunnalle varhaiskasvatuslaiksi ja arvonlisävero-lain 38 §:n muuttamisesta
 • Kannanotto audionomikoulutuksen kehittämiseksi ammattikorkeakouluissa yhdessä Audionomiyhdistyksen kanssa 
 • Terveydenhoitajaliiton vetoomus THL:n rokotusneuvontapuhelinneuvonnan jatkumiseksi
 • Aloite sosiaali- ja terveysministeriölle ja THL:lle sikiön tupakansavualtistuksen ehkäisemiseksi raskaudenaikana yhteistyössä Lääkärit tupakka vastaan (DAT) -verkoston, Suomen Gynekologiyhdistyksen ja Suomen Kätilöliiton kanssa
 • Kannanotto lukion opetussuunnitelmaperusteisiin yhdessä EHYT ry:n EPT-verkoston kanssa
 • Vastaus Etelä-Suomen AVI:lle: Sidosryhmäkysely sosiaali- ja terveysalan työsuojelusta ja alan tulevaisuudennäkymistä
 • Kommentit sosiaali- ja terveysministeriön epävirallisen joditablettityöryhmän mietintöluonnokseen
 • Lausunto Hotukselle: Potilaan ohjaus laboratorionäytteenottoon -hoitosuositus
 • Lausunto Käypä Hoito -suosituksesta: Raskauden ehkäisy
 • Terveydenhoitajaliiton kommentit Akavalle opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntöön hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi yliopistolain 49 §:n ja ammattikorkeakoululain 43 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
 • Terveydenhoitajaliiton kommentit Akavalle opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntöön hallituksen esityksestä eduskunnalle varhaiskasvatuslain (36/1973) 11 a ja 11 b §:n muuttamisesta sekä valtioneuvoston asetukseksi lasten päivähoidosta annetun asetuksen (239/1973) 6 §:n 1 momentin muuttamisesta (varhaiskasvatusoikeuden ja henkilöstömitoituksen muuttaminen)
 • Kannanotto Akavalle Terveydenhoitajaliiton näkemyksistä tutkintotavoitteista 2020-luvulle
 • Lausunto Käypä Hoito -suosituksesta: Kivun tehokas ja turvallinen hoito
 • Lausunto hoitotyön suosituksesta Lasten kaltoinkohtelun tunnistamisen tehokkaat menetelmät sosiaali- ja terveydenhuollossa
 • Lausunto: Kätilökoulutukselle uusi suunta - selvitys rakennevaihtoehdoista
 • Terveydenhoitajaliiton kommentteja Akavalle opintotuen uudistamista koskevaan selvitykseen
 • Terveydenhoitajaliiton lausunto rajatun lääkkeenmääräämisen asiantuntijatyöryhmän raporttiluonnokseen STM114:00/2012
 • Terveydenhoitajaliiton kommentteja pääsopijakeskusjärjestöjen yhteiseksi lausunnoksi hallituksen esitykseen kustannuskilpailukykyä vahvistavista toimista
 • Terveydenhoitajaliiton kommentteja Akavan palvelutuotantomalliin
 • Terveydenhoitajaliiton näkemyksiä jaoksen ehdotuksiin uusiksi kliinisen hoitotyön erikoistumisaloiksi