Lausunnot ja kannanotot 2016

 • Käypä hoito -suositus: Itselääkitys
 • Terveydenhoitajaliiton lausunto sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen rokotuksista
 • Terveydenhoitajaliiton kannanotto ja vetoomus perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulalle ennaltaehkäisevien palvelujen turvaamiseksi ja terveydenhoitajien laaja-alaisen asiantuntijuuden hyödyntämiseksi sote-uudistuksessa (tapaaminen)
 • Käypä hoito -suositus: Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas
 • Terveydenhoitajakoulutuksen kehittäminen – rakennevaihtoehtona ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Kannanotto opetus- ja kulttuuriministeriölle yhteistyössä opettajaverkoston työryhmän kanssa
 • Hallituksen esitys eduskunnalle tartuntatautilaiksi ja eräiksi muiksi siihen liittyviksi laeiksi
 • Lausunto rajatusta lääkkeenmääräämisestä (webropol-kysely)
 • Käypä hoito -suositus: Atooppinen ekseema (webropol-kysely)
 • Käypä hoito -suositus: Aivoinfarkti ja TIA (webropol-kysely)
 • Terveydenhoitajaliiton kommentit sosiaali- ja terveysministeriössä valmisteilla olevista pitkän aikavälin linjauksista, Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä 2025
 • Terveydenhoitajaliiton kommentit Akavalle kommenttipyyntöön työsuojeluvalvonnan kosteus- ja homevaurio-ohje
 • Terveydenhoitajaliiton lausunto koskien direktiiviä ammattien säätelyn suhteellisuudesta
 • Terveydenhoitajaliiton lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain lääkelain muuttamisesta sekä terveyden ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta
 • Kommentit Akavalle opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntöön hallituksen esitysluonnoksesta laeiksi perusopetuslain, lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, oppilas- ja opiskelijahuoltolain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
 • Käypä hoito -suositus: Muistisairaudet
 • Terveydenhoitajaliiton lausunto hallituksen esitykseksi laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta (STM) 7.11.2016
 • Terveydenhoitajaliiton kommentit Akavan lausunnosta hallituksen esitykseksi laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta 17.10.2016
 • Terveydenhoitajaliiton kommentit Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkostolle lausunnosta hallituksen esitykseksi laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta 6.11.2016
 • Terveydenhoitajaliiton kommentit kouluruokailusuositukseen 18.11.2016
 • Terveydenhoitajaliiton lausunto rajattua lääkkeenmääräämisoikeutta koskevaan asetusmuutokseen 5.12.2016
 • Terveydenhoitajaliiton näkemyksiä EPT (ehkäisevän päihdetyön) -verkoston lausunnon pohjaksi alkoholilain kokonaisuudistuksesta 15.12.2016