Lausunnot ja kannanotot 2017

 • Terveydenhoitajaliitto on allekirjoittanut EPT-verkoston yhteisen lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi alkoholilain kokonaisuudistukseksi 10.1.2017 (Terveydenhoitajaliitto antoi kommentteja lausunnon pohjaksi 15.12.2016)
 • Terveydenhoitajaliiton kommentit Akavan lausuntoon alkoholilain kokonaisuudistukseen 11.1.2017
 • Terveydenhoitajaliiton lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi alkoholilain kokonaisuudistukseksi 16.1.2017
 • Terveydenhoitajaliiton lausunto Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle luonnoksesta ohjeeksi lääkkeiden haittavaikutusten ilmoittamiseen 10.2.2017
 • Lausunto Käypä hoito -suosituksesta: ADHD 12.2.2017
 • STM:n lausuntopyyntö työsuojelun valvonnasta ja työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamista 20.3.2017 
 • STM:n lausuntopyyntö luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi 27.3.2017
 • Terveydenhoitajaliiton kommentit Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin ja Suomen Akatemian konsensuslausumaan: Painopiste preventioon - tarttumattomien tautien ehkäisy 2017 2.4.2017
 • Terveydenhoitajaliiton lausunto liittyen äitiyslakiin 27.4.2017
 • Lausunto Käypä hoito -suosituksesta: Virtsankarkailu 28.5.2017
 • Terveydenhoitajaliiton kommentit Akavan lausuntoluonnokseen: Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi 8.6.2017
 • Käypä hoito -suositus: Välikorvantulehdus 30.5.2017
 • Kommentit Akavalle liittyen hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista, alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta ym. sekä laiksi kotoutumisen edistämisestä 8.6.2017

 • Terveydenhoitajaliiton kuulemistilaisuuteen liittyvä lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta 16.6.2017


 • Terveydenhoitajaliiton kommentit terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle kansalliseen imetyksen edistämisen toimintaohjelmaan 2018–2020 28.6.2017

 • Lausunto työaikasääntelyä selvittävän työryhmän mietintöön (työaikalaki) 23.8.2017 


 • Kommentit kansalliseen imetyksen edistämisen toimintaohjelman strategiaan (THL) 25.9.2017

 • Kommentit THL:n Kansallisen lihavuuden ehkäisyn toimeenpanosuunnitelmaan 2016-2018 sekä asiantuntijatyöryhmän ehdotuksiin teeseiksi lasten lihavuuden ehkäisemiseksi 25.9.2017

 • Kannanotto Akavan lausuntoon Opetushallitukselle ammatillisten perustutkintojen yhteisten tutkinnonosien perusteluonnoksesta 4.10.2017´

 • Lausunto Käypä hoito -suosituksesta: Dyslipidemiat  4.10.2017

 • Terveydenhoitajaliiton lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta 10.11.2017

 • Terveydenhoitajaliiton kuuleminen hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta 10.11.2017


 • Terveydenhoitajaliiton kuuleminen hallituksen esityksestä eduskunnalle alkoholilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 28.11.2017


 •  Terveydenhoitajaliiton vetoomus perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikolle 1.12.2017 • Akavan lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi potilaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa 21.12.2017

 • Terveydenhoitajaliiton lausunto valinnanvapauslakiesitykseen 15.12.2017

 • Akavan valinnanvapauslausunto (Terveydenhoitajaliitto mukana) 15.12.2017