Terveydenhoitajaliiton tiedotteet 2015

12.11.2015

Isyyden tunnustaminen lastenvalvojilta neuvolaterveydenhoitajille

Isyyslaki uudistuu vuoden 2016 alusta lukien. Suurin muutos koskee isyyden tunnustamismenettelyä riidattomissa eli selvissä tapauksissa, kuten silloin, kun tulevat vanhemmat asuvat avoliitossa. Vuoden 2016 alusta lukien isyys on tällöin mahdollista tunnustaa neuvolakäyntien yhteydessä jo ennen lapsen syntymää.

Isyyden tunnustamismenettelyn muutos tarkoittaa neuvoloissa työskenteleville terveydenhoitajille uutta tehtävää, joka edellyttää tehtävien siirrosta käytäviä neuvotteluja, lisäkoulutusta ja ohjeistamista. Isyyden tunnustamismenettely edellyttää terveydenhoitajalta vanhemmuuteen liittyvän oikeudellisen normiston ja merkityksen omaksumista sekä laajemminkin sosiaalihuollon lainsäädännön tuntemista.

Tunnustamisen, äidin hyväksymisen sekä mahdollisen yhteishuoltosopimuksen vastaanottaminen ja näihin liittyvien oikeusvaikutusten selvittäminen osapuolille lisää neuvolahenkilökunnan työmäärää ja edellyttää lisävoimavaroja, lisähenkilöstöä. Vaikka erillistä neuvolakäyntiä tunnustamista varten ei tarvittaisikaan, on tunnustamiseen varattava keskimäärin vähintään 30 minuutin lisäaika muun määräaikaistarkastuksen yhteyteen.

Valtakunnallisesti on arvioitu, että 70–80 % kaikista avioliiton ulkopuolella syntyneistä lapsista voidaan tunnustaa ennalta äitiysneuvoloissa. Tämä tarkoittaa sitä, että tunnustamismenettelyssä neuvoloihin tulisi hoidettavaksi lähes 20 000 lapsen tunnustamisen tehtävät. Työnantajakohtaisesti on puolestaan tiedossa, kuinka paljon isyyden tunnustamisia paikallisesti lastenvalvojilla on vuosittain. Tältä pohjalta on arvioitavissa henkilöstöresurssin lisätarve neuvoloissa.

Ennen kuin isyyden tunnustamismenettely voidaan siirtää neuvoloihin terveydenhoitajien tehtäviksi, on selvitettävä ja neuvoteltava seuraavista asioista:

  • tehtävän nykyinen sisältö ja kuormittavuus sekä työkuormituksen hallinta
  • mahdollisuus osallistua uuden tehtävän edellyttämään riittävään lisäkoulutukseen
  • tehtäväkuvauksen päivittäminen vastaamaan uusia tehtäviä
  • tehtävän vaativuuden lisääntymisen arviointi sekä tehtäväkohtaisen palkan korottaminen vastaamaan uutta vaativampaa työkokonaisuutta.

Ennen edellä mainittujen asioiden ratkaisemista ei isyyden tunnustamismenettelyä voida siirtää neuvoloihin.

Terveydenhoitajaliiton kanta työnjaon uudistamiseen laaditun oppaan mukaisesti on, että isyyden tunnustamismenettelyn siirtyminen terveydenhoitajan tehtävään lisää tehtävien vaativuutta. Se vaikuttaa tehtäväkohtaista palkkaa korottavasti 3–5 %:ia eli 75 €/kk–120 €/kk riippuen paikallisesta toteuttamistavasta ja tehtävämäärän lisääntymisestä.

Lisätiedot:
neuvottelupäällikkö Harri Liikkanen, puh. 040 566 5715


Palaa otsikoihin