Terveydenhoitajaliiton tiedotteet 2016

14.11.2016

Terveydenhoitajaliitto on ottanut kantaa sote-lakiesitykseen: Perusterveydenhuoltoon, ennaltaehkäisevään työhön ja terveyden edistämiseen on panostettava ja lähipalvelut turvattava

Terveydenhoitajaliitto painottaa sote-lausunnossaan, että uudistuksessa on hallitusohjelman painopisteen mukaisesti panostettava perusterveydenhuoltoon, terveyden edistämiseen ja ennaltaehkäisevään työhön sekä syrjäytymisen ehkäisyyn.

Lakisääteisten velvoitteiden mukainen terveydenhoitajatyö edellyttää nykyistä huomattavasti parempia toimintaedellytyksiä ja resursointia. Tällä hetkellä neuvola- ja kouluterveydenhuollon resurssit ovat monissa kunnissa – erityisesti kasvukeskuksissa – riittämättömät neuvola-asetuksen vaateisiin nähden.


Lainsäädäntö luo puitteet terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiselle. Sote-uudistukselle asetettujen tavoitteiden toteutuminen riippuu paljon käytännön toteutuksesta. Asiakaslähtöinen ja kustannustehokas toiminta edellyttää toimivien moniammatillisten yhteistyön rakenteiden, hoitoketjujen ja polkujen luomista.

 

Maakuntien palvelulupauksilla, eheillä palvelukokonaisuuksilla ja kansallisilla palvelujen minimitasoilla voidaan yhdenvertaistaa kuntalaisten palvelut. Olisi tärkeää, että myös työterveyshuolto merkittävänä perusterveydenhuollon toimijana olisi mukana sote-uudistuksessa palveluja suunniteltaessa ja koordinoitaessa.

 

Neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ja perusterveydenhuollon avovastaanottopalvelut on järjestettävä matalan kynnyksen lähipalveluina. Psykososiaalisten ongelmien ja syrjäytymisen ehkäisyn näkökulmasta on keskeistä, että palvelut ovat mahdollisimman helposti saatavissa ja työntekijöillä on mahdollisuus tehdä etsivää työtä ja kotikäyntejä. Kaikilla ei ole edellytyksiä olla aktiivinen palvelujen valitsija ja kilpailuttaja.

 

Terveydenhoitajaliitto peräänkuuluttaa hyvin tarkkaa harkintaa siinä, mitkä terveyspalvelut otetaan valinnanvapauden piiriin. Hoidon jatkuvuuden turvaaminen ja luottamuksen rakentaminen on keskeistä syrjäytymisen ehkäisyssä. Raskauden aikana äitiysneuvolassa luodaan varhaiselle tunnistamiselle ja puuttumiselle tärkeä hoitosuhde, joka jatkuu yhdistetyssä äitiys- ja lastenneuvolatyössä aina lapsen kouluun menoon saakka. Valinnanvapaus vaarantaa hoidon jatkuvuuden, eikä siksi sovellu neuvolatyöhön. Opiskeluhuolto taas on kiinteä osa kouluyhteisöä ja siihen sisältyy lakisääteisesti paitsi yksilöiden kanssa tehtävää työtä, myös enenevässä määrin kouluyhteisön hyvinvoinnin tukemista. Siksi nämäkään palvelut eivät sovellu yksilön valinnan vapauden piiriin.

 

Tällä hetkellä uudistuksen keskeisin tavoite, ennaltaehkäisevien palvelujen sekä peruspalvelujen vahvistuminen, ei lakiesityksessä juurikaan konkretisoidu. Sote-uudistuksessa huolestuttaa myös maakunnille em. työhön osoitettavan valtionavustuksen (HYTE-kerroin) suuruus. Riittääkö se siihen, että ennaltaehkäisevään työhön voidaan hallitusohjelman mukaisesti todella panostaa?

 

Lausunto on kokonaisuudessaan luettavissa Terveydenhoitajaliiton jäsensivuilla osoitteessa www.terveydenhoitajaliitto.fi > Jäsensivut (Terveydenhoitajaliiton lausunto hallituksen esitykseksi laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta)

 

 


Palaa otsikoihin