Terveydenhoitajaliiton tiedotteet 2017

11.5.2017

Miten rokotusohjelmaan tulevat uudet rokotteet vaikuttavat terveydenhoitajien työaikaan, -järjestelyihin ja mahdollisiin korvauksiin?

Aika-ajoin kunnallisen terveydenhuollon tehtäväksi tulee ylempien viranomaisten määräysten perusteella ylimääräisiä tehtäviä tai lisätehtäviä. Näin käy esimerkiksi silloin, kun rokotusohjelmaan tulee uusia rokotteita, jotka annetaan useille ikäryhmille samanaikaisesti. Näistä esimerkkeinä muun muassa 1.11.2013 alkaneet rokotusohjelman mukaiset tyttöjen HPV-rokotukset ja nyt uusimpana vesirokkorokotusten antaminen 1.9.2017 alkaen 1,5–11-vuotiaille.

Kunnallisella terveydenhuollolla on velvollisuus panna täytäntöön edellä mainittuja päätöksiä. Siitä ei kuitenkaan suoraan seuraa yksittäisille terveydenhoitajille velvollisuutta yksinään kantaa vastuuta edellä mainittujen päätösten toteuttamisesta.

 

Kuntien ja kuntayhtymien on arvioitava muun muassa kiireellisyys ja kuormittavuus, jotta voidaan varmistaa tarvittavat järjestelyt, menettelyt ja toimenpiteet. Samoin on arvioitava, onko kyseessä jonkin tietyn määräajan kestävä tehtävien lisäys vai onko kyseessä pysyvä tehtävien lisäys.

 

Säännöllinen täysi työaika

 

Lähtökohtana kokoaikaisessa palvelussuhteessa olevien terveydenhoitajien osalta on pidettävä sitä, että työnantaja on jo nyt järjestänyt säännöllisen viikoittaisen tai jaksottaisen työajan tehokkaan työajankäytön periaatteen mukaisesti niin, ettei ”ylimääräistä tyhjäkäyntiä” ole.

 

Osa-aikaisessa palvelussuhteessa olevien terveydenhoitajien osalta työlainsäädäntö velvoittaa työnantajaa ensin tarjoamaan lisätyötä niille osa-aikaisessa palvelussuhteessa oleville, joiden voidaan katsoa koulutuksensa, työkokemuksensa ja aiemman työhistoriansa perusteella kykenevän suoriutumaan tarjottavista lisätehtävistä. Henkilöllä on mahdollisuus itse harkita, ottaako tarjottua lisätyötä vastaan.

 

Työnantajan on selvitettävä ja neuvoteltava

 

Kuormittavuutta aiheuttavan rokotuskampanjan tai pysyvän lisäyksen vuoksi on työnantajan neuvoteltava etukäteen henkilöstön edustajien eli luottamusmiesten kanssa. Vain yksittäistä henkilöä koskevassa asiassa työnantaja voi neuvotella suoraan ao. henkilön kanssa. Tällaisissakin tilanteissa ao. henkilöllä on oikeus halutessaan käyttää luottamusmiestään apunaan.

 

Neuvottelussa selvitetään muun muassa lisätehtävien tarpeellisuus, laajuus, kesto, kuormittavuus sekä toteutuksen aikataulu. Samoin on kartoitettava, tarvitaanko terveydenhoitajille perehdytystä tai lisäkoulutusta. Yleensä rokotustehtävät ovat sellaisia, ettei niiden sinällään voida katsoa lisäävän terveydenhoitajan työn vaativuutta, koska se kuuluu keskeisenä osana terveydenhoitajatyöhön.

 

Sen jälkeen kartoitetaan kampanjaan kaavailtujen terveydenhoitajien työtilanne ja lisääntyvän työn aiheuttama työkuormitus. Rokotuskampanja tai uuden rokotteen käyttöönotto on sellainen työtehtävä, että sen tekemisestä sinänsä terveydenhoitaja ei voi yksiselitteisesti kieltäytyä, koska se on olennainen osa hänen osaamistaan ja työtehtävän sisältöjä. Kyse on ennemminkin työkuormituksesta, työjärjestelyistä ja mahdollisista korvauksista.

 

Useimmiten rajatun, lyhytkestoisen kampanjan teettäminen voi olla tarkoituksenmukaista tehdä esimerkiksi ylityönä. Terveydenhoitajan työtehtäväkenttä on jo nyt niin laaja ja työtehtävät niin välttämättömiä, ettei niistä juurikaan voida jättää mitään tekemättä. Ylityön tekemiseen tarvitaan terveydenhoitajan tapauskohtainen suostumus ja työnantajan ylityömääräys – mielellään kirjallinen. Ylitöiden määrä kirjataan ja niistä maksetaan asianmukainen ylityökorvaus rahana tai annetaan vastaavasti korotettu vapaa säännöllisenä työaikana.

 

Mikäli rokottamistyön vastaanottamisesta aiheutuu pysyvä lisäys terveydenhoitajan työkuormitukseen tai työtä ei teetätetä ylityönä, on tehtävän kokonaiskuormitus arvioitava uudestaan. Esimiehen on ratkaistava, mitä nykyisistä tehtävistä jätetään pois, jotta tästä rokottamistyön lisäyksestä terveydenhoitaja kykenee normaalin säännöllisen työajan puitteissa suoriutumaan.

 

Tällöin työnantajan on kuitenkin kokonaisuutena huomioitava esimerkiksi terveydenhuollon asetuksen mukaisten tehtävien toteutuminen. Tarvittaessa on palkattava lisää henkilöstöä tekemään lisääntyneitä tehtäviä.

 


Palaa otsikoihin