Terveydenhoitajaliiton tiedotteet 2017

1.3.2017

Yleistyöaika ei sovi terveydenhoitajatyöhön – asiakaslähtöinen työ kärsii

Terveydenhoitajaliitto torjuu jyrkästi kunta-alan työnantajien suunnitelmia siirtää terveydenhoitajia jaksotyöajasta yleistyöaikaan.

Terveydenhuoltolaki velvoittaa edistämään väestön tarvitsemien palvelujen yhdenvertaista saatavuutta, laatua ja potilasturvallisuutta, vahvistamaan terveydenhuollon palvelujen asiakaskeskeisyyttä sekä parantamaan terveydenhuollon toimijoiden, kunnan eri toimialojen välistä sekä muiden toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. 

Siirrettäessä henkilöstöä jaksotyöajasta yleistyöaikaan asiakaslähtöinen työ kärsii, palvelujen tarjonta vähenee ja mahdollisuus moniammatillisen yhteistyön tekemiseen heikentyvät. Voi kysyä, eikö lain velvoite asiakaslähtöisestä toiminnasta velvoita myös kuntia? 

Osa kunnallisista työnantajista on viime aikoina ollut siirtämässä terveydenhoitajia jaksotyöajan piiristä yleistyöaikaan. Yleistyöaikaan siirtämisen myötä monelle on tullut pidettäväksi vähintään 30 minuutin työaikaan kuulumaton lepotauko noin työvuoron puolivälissä. Se pidentää työssäolon sidonnaisuutta 2,5 tuntia viikossa, mutta ei käytännössä lisää asiakkaille tarjottavien palvelujen määrää, päinvastoin.

Terveydenhoitajan työn luonteen vuoksi työaikaan kuulumattoman lepotauon pitäminen ei monesti ole käytännössä edes mahdollista. Esimerkiksi koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa asiakkaiden palvelujen tarve keskittyy aamupäivään ja iltapäivään. Oppilaitoksissa koululaisten ja opiskelijoiden ilman ajanvarausta tapahtuvat käynnit keskittyvät heidän oman ruokataukonsa molemmin puolin. Lisäksi oppilashuoltolaki on vahvistanut oppilaan oikeutta päästä ilman ajanvarausta terveydenhoitajan vastaanotolle.

Terveydenhoitajatyön eri sektoreilla on käytössä myös ajanvaraukseen perustuva vastaanottotoiminta. Joissakin kunnissa tai kuntayhtymissä on otettu käyttöön jopa erillinen sähköinen – tai vastaava – ulkopuolisen henkilön antama ajanvaraus. Asiakkaan yksilölliset tarpeet saattavat edellyttää ajanvarausta pidempää vastaanottoaikaa ja sen mahdollistaminen on niin vaikuttavan työn kannalta kuin asiakaskeskeisen toiminnan kannalta järkevintä. Tällöin terveydenhoitaja ei ehdi edes pitämään minkäänlaista taukoa ennen kuin seuraava asiakas on jo tulossa omalle varausajalleen. 

Mahdollisuus moniammatillisen yhteistyöhön edellyttää monenlaista joustavuutta myös ajankäytöllisesti. Esimerkiksi monissa tilanteissa lääkärin tai opettajan työn

mahdollistamiseksi terveydenhoitajan on oltava käytettävissä työhön silloin kuin näiden yhteistyökumppaneiden tarpeet sen vaativat – vaikka ns. parhaaseen ruokataukoaikaan. Ns. ripeä ruokailu työn ohessa työaikana palvelee parhaiten sekä asiakkaiden, että kuntien ja kuntayhtymien etua ja tuo joustavuutta työn tekemiseen.

Kustannusten näkökulmasta yleistyöaika, jossa on käytössä työaikaan kuulumaton lepotauko, synnyttää myös lisäkustannuksia ja tehottomuutta. Tehottomuutta aiheuttaa mm. lepotauon ympärille mahdollisesti sijoitetut ”puskuriajat”, jolloin asiakkaita ei voida ajanvarauksella tms. vastaanottaa sen vuoksi, että yksilöllisten asiakaskäyntien viivästymiseen tai pidentymiseen on varauduttava joko ennen tai jälkeen lepotauon suunniteltua aikaa tai lepotauon molemmin puolin. Näistä ”puskuriajoista” huolimatta voidaan joutua tilanteeseen, jossa asiakkaan asioita ei saada saman käynnin aikana saatetuksi loppuun, vaan hänelle voidaan joutua varaamaan kokonaan uusi vastaanottoaika.

Kunta-alalla on onneksi myös hyviä työnantajaesimerkkejä, joissa yleistyöaikaan siirtymisen vaikutuksia asiakastyöhön ja kustannuksiin on seurattu ja selvitysten jälkeen palattu takaisin jaksotyöaikaan sen joustavuuden ja asiakasystävällisyyden vuoksi. Lisäksi on esimerkkejä, joissa jo ennalta tehdyt selvitykset vaikuttivat siihen, että yleistyöaikaa ei ole edes kokeiltu.

Näitä kokemuksia kannattaisi selvitellä ja kuunnella herkällä korvalla asiakaslähtöistä työtä tekeviä terveydenhuollon asiantuntijoita!

Leila Lehtomäki
puheenjohtaja  

Harri Liikkanen
neuvottelupäällikkö


Palaa otsikoihin