Tyynen rohkeasti -teot vievät eteenpäin 

Terveydenhoitajaliitto ajaa terveydenhoitajien etuja monipuolisesti. Olipa kyse sitten yksittäisten terveydenhoitajien työsuhde-edunvalvonnasta, työnkuvasta tai koulutuslinjasta, Terveydenhoitajaliitto huomioi jäsenistönsä tarpeet. Yhteistyö Akavan muiden jäsenjärjestöjen ja JUKOn kanssa takaa sen, että edunvalvontaa tehdään työn kannalta keskeisimpien yhteistyökumppanien kanssa.

Liity liittoon!STHL_1Valtaosa kuuluu jo Terveydenhoitajaliittoon

Suurin osa 8 500 terveydenhoitajana toimivasta terveydenhoitajasta kuuluu jo Terveydenhoitajaliittoon. Niin pitää kuuluakin, koska nimenomaan Terveydenhoitajaliitto tuntee ja ymmärtää terveydenhoitajan koulutuksen ja monipuolisen, ennaltaehkäisevän työn luonteen. 

Riittävän iso käyttääkseen valtaa, sopivan pieni ollakseen lähellä jäseniään
15 alueellista yhdistystä ja valtakunnallinen Audionomiyhdistys antavat jäsenille hyvät vaikuttamismahdollisuudet liiton toiminnassa. Ylin päätäntävalta kuuluu edustajistolle ja liiton hallitukselle sekä viiden toimikunnan terveydenhoitajajäsenille. Lisäksi Terveydenhoitajaliitolla on liiton toimihenkilöitä sekä nimettyjä jäseniä erilaisissa valtakunnallisissa työryhmissä.


STHL_2Tyyne Luoman jalanjäljissä #tyynenrohkeasti

Ensimmäiset 11 terveydenhoitajaa (alun perin huoltosisarta) valmistui kaksivuotisesta koulutuksesta vuonna 1926, 90 vuotta sitten. Tutkintonimike muuttui huoltosisaresta terveydenhoitajattareksi ja edelleen terveyssisareksi, kunnes se vakiintui vuonna 1972 terveydenhoitajaksi.

Tyyneys on rohkeutta, intoa ja halua vaikuttaa
Terveydenhoitajaliitto perustettiin Tyyne Luoman toimesta vuonna 1938. Alueellisissa yhdistyksissä vietetään edelleen Tyynenpäivää ja valitaan ansioitunut terveydenhoitaja Vuoden Tyyneksi.

Tämän päivän Tyyneys on rohkeutta, yhteenkuuluvaisuuta ja yhteistä perinnettä. Se on kykyä ennaltaehkäistä ja edistää terveyttä. Tyyneys on myös intoa ja halua vaikuttaa oman terveydenhoitajuuden, terveydenhoitajatyön ja koulutuksen puolesta toimimalla myös aktiivisesti niin yhdistystoiminnassa kuin liiton tasolla.

Vuosi sitten joulukuussa aloitettu Terveydenhoitajaliiton jäsenhankintakampanja #tyynenrohkeasti on kasvattanut jäsenmäärää merkittävästi.  


STHL_3Terveydenhoitajaliitto on Akavan jäsenjärjestö

Vuonna 2012 Terveydenhoitajaliiton keskusjärjestöksi vaihtui Akava – luonteva valinta korkeasti koulutetuille terveydenhoitajille. Akavaan kuuluvat myös työn kannalta keskeisimmät yhteistyökumppanit: lääkärit, hoitotyön johtajat, sosiaalityöntekijät, psykologit, opettajat, lastentarhanopettajat, ravitsemusterapeutit, suuhygienistit, toimintaterapeutit ja työterveyshoitajat. Yhteiset intressit, kuten avoterveydenhuolto, ennaltaehkäisevä työ sekä päivätyö, luovat tiiviimpää liittoyhteistyötä Akavan sisällä.

TerVe-yhteistyöverkosto lisää vaikuttamisen paikkoja
Akavassa käynnistyi Terveydenhoitajaliiton liittymisen jälkeen terveyspoliittisen ohjelman laadinta ja perustettiin TerVe-yhteistyöverkosto, jonka ensimmäisen kauden puheenjohtajana toimi Terveydenhoitajaliiton puheenjohtaja Leila Lehtomäki. Lisävaikuttamista Akavan sisällä tapahtuu myös yhteisen Sivistys ja Terveys -vaaliliiton kautta. 

Terveydenhoitajaliiton edunvalvonta vahvistui ja tehostui, kun palkka- ja työsuhdeasioista neuvotteleva järjestö KTN vaihdettiin JUKOon (julkisalojen koulutettujen neuvottelujärjestöön) vuonna 2013. Jukolaisena Terveydenhoitajaliitto ajaa myös sairaanhoitajina toimivien terveydenhoitajien edunvalvontaa. 

Uusi liitto-organisaatio: joustava edustajistomalli
Lisäksi Terveydenhoitajaliiton organisaatio uudistui sääntöuudistuksen myötä, kun neljän vuoden välein kokoontuvasta ylintä päätösvaltaa käyttävästä liittokokouskäytännöstä siirryttiin joustavaan, kaksi kertaa vuodessa kokoontuvaan edustajistomalliin. Samalla jäsenten vaikuttamismahdollisuudet liiton hallinnossa vahvistuivat ja nopeutuivat entisestään.


STHL_4Terveydenhoitajaliitto taistelee 

On perusteltua väittää, että Terveydenhoitajaliitto on pelastanut terveydenhoitajakoulutuksen. Koulutuksen säilyttämisen puolesta on jouduttu taistelemaan, sillä aika ajoin koulutusta on yritetty muuttaa tutkintoon johtavasta koulutuksesta pelkiksi erikoistumisopinnoiksi. Käytännössä tämä olisi hävittänyt koko terveydenhoitajanimikkeen.


STHL_5Nelivuotinen koulutus ja kaksoislaillistus takaavat laaja-alaisimman osaamisen

Terveydenhoitajaliitto toimi aktiivisesti terveydenhoitajakoulutuksen rakenneuudistuksessa vuonna 2001, jolloin 3,5-vuotinen koulutus pidennettiin 4-vuotiseksi. Terveydenhoitajaliitto oli ainoa aktiivinen ammattiliitto, kun se ajoi terveydenhoitajille ammatinharjoittamisoikeutta myös sairaanhoitajana. 

Kaksoislaillistuksen myötä terveydenhoitajat ovat osaamiseltaan ja orientaatioltaan laaja-alaisin perusterveydenhuollon työntekijäryhmä. 


Terveydenhoitajaliitto vaatii terveydenhoitajille lisävakansseja

STHL_6


Lastenneuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa koskevan asetuksen toimenpano vaati, että terveydenhoitajilla on resursseja ennakoivaan työhön, joka on merkittävästi kustannustehokkaampaa kuin korjaava työ.

Vuosina 2010–2013 Terveydenhoitajaliitto kohdisti kampanjansa kuntapäättäjille, jotka päättävät kuntien terveydenhuollon budjetista. Kampanjan palaute oli vaikuttava: merkittävä määrä uusia terveydenhoitajavakanssia perustettiin ympäri Suomen, mm. Espoossa vuoden 2011 lopulla perustettiin n. 15 uutta terveydenhoitajan toimea.


STHL_7Yksipuolisella sopimuksella ei voi muuttaa työaikaa


Vuoden 2016 merkittävimpiä voittoja on Terveydenhoitajaliiton jäsenten oikeus työsopimuksessa kirjattuun jaksotyöaikaan. Työnantajat, jotka siirsivät yksipuolisella päätöksellä jaksotyöajan yleistyöajaksi ja sijoittivat työvuoroihin työaikaan kuulumattoman puolen tunnin lepotauon, joutuivat palauttamaan terveydenhoitajat jaksotyöaikaan ja maksamaan korvauksia ylimääräisestä työstä.

 

Hovioikeus vahvisti sen, ettei työnantajalla ollut oikeutta yksipuolisesti muuttaa työsopimuksella sovittua työaikaa.


STHL_8

Pyrimme turvaamaan terveyspalvelut ja työpaikat


Yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa Terveydenhoitajaliitto on tehnyt Aluehallintovirastoon (AVI) useita selvityspyyntöjä, jotta kunnissa olisi riittävä määrä terveydenhoitajia turvaamassa säädösten mukaisia palveluja. Tavoitteena on saada kunnat noudattamaan ennaltaehkäisevän terveydenhuollon palveluja koskevia terveydenhuoltolakia ja -asetusta.

 

Tänä vuonna Terveydenhoitajaliitto puuttui Porin kaupungin lomautuksiin, jotka olisivat uhanneet mm. määräaikaistarkastusten tekemistä ajallaan. Marraskuussa AVI langetti kaupungille 100 000 euron uhkasakon uhalla määräyksen noudattaa terveydenhuollon lakia ja asetusta, mm. neuvola-, koulu- sekä opiskeluterveydenhuollossa.

 

Salon kaupunki oli lomauttamassa terveydenhoitajia vuosina 2012–2013. Silloinkin Terveydenhoitajaliitto toimi aktiivisesti lomautuksien estämiseksi ja otti yhteyttä AVIin.


STHL_9

Aktiivinen kannanottojen ja lausuntojen vuosi 2016

Tänä vuonna Terveydenhoitajaliitto on antanut kymmeniä lausuntoja ja kommentteja terveydenhoitajan koulutusta ja työtä koskeviin asioihin. Niiden edistämistä on edeltänyt sekä poliittisten päättäjien että eri alojen asiantuntijoiden tapaamiset.

Yksi tärkeimmistä kannanotoista on koskenut SOTE-uudistusta, jonka yhteydessä perusterveydenhuollon, ennaltaehkäisevän työn ja terveyden edistämisen tulee ehdottomasti olla keskiössä lähipalvelujen kanssa.

Terveydenhuollon palvelujen parantaminen on asiakkaiden etu: suositus kouluruokailusta tähtää vahvasti terveyden edistämiseen, kun taas hoidon jatkuvuuden turvaamisella on ratkaiseva rooli syrjäytymisen ehkäisemisessä. Myös rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden puolesta on annettu lausunto, joka edistäisi asetuksen läpi mennessä potilaan asemaa.

Terveydenhoitajaliitto on ottanut kantaa isyyslain muutokseen, joka tuli voimaan 2016 alussa. Isyyden tunnustaminen neuvolakäynnin yhteydessä lisää terveydenhoitajan työn vaativuutta ja pitäisi siten näkyä myös palkkauksessa. Liiton kanta on, että palkkaa tulisi korottaa 3–5 % eli 75 €/kk–120 €/kk työmäärästä riippuen.

Terveydenhoitajaliitto tekee yhteistyötä mm. seuraavien valtakunnallisten hankkeiden ja yhdistysten kanssa: KKI-ohjelma, Sydänliiton Neuvokas perhe- ohjelma ja Ehyt ry.  Lisäksi STHL kuuluu terveydenhoitajatyön asiantuntijana moniin valtakunnallisiin työryhmiin ja verkostoihin, esim. KRAR (= kansallinen rokotusasiantuntija työryhmä) ja EPT-verkosto (= Ehkäisevän päihdetyön verkosto).

Luottamus niin jäseniin kuin loppuasiakkaisiin rakentuu jatkuvalla, aktiivisella tekemisellä.