Suomen Terveydenhoitajaliiton näkemyksiä ennaltaehkäisevän terveydenhuollon painopisteistä vuosina 2019–2023

 

Suomi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mallimaaksi

Terveyden edistäminen ja ennaltaehkäisevä työ ovat kustannustehokkain ja tuloksekkain tapa vaikuttaa kansalaisten terveyteen ja jatkuvasti kasvavien sairaanhoidon kustannuksien hillintään. Lisätään voimavaroja ennaltaehkäisevään työhön.

 

Suomalainen neuvolajärjestelmä sekä terveydenhoitajan työ ja koulutus kansainvälisiksi vientituotteiksi

Neuvolajärjestelmä on ainutlaatuinen suomalainen innovaatio. Neuvolajärjestelmä, terveydenhoitajan työ ja koulutus ovat suuren kansainvälisen kiinnostuksen kohteena. Tehdään niistä kansainvälinen vientituote.

 

Neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut tasavertaisesti kaikkien saataville

Terveydenhuoltolain ja -asetuksen (2011) mukaisten ennaltaehkäisevien palvelujen ja määräaikaistarkastusten toteuttamiseksi pitää palkata riittävä määrä terveydenhoitajia.

 

Syrjäytymisen ehkäisyä edistettävä kunnallisessa ja maakunnallisessa päätöksenteossa

Syrjäytymisen ehkäisyn kannalta on keskeistä hoidon jatkuvuuden turvaaminen, kuten yhdistetty äitiys- ja lastenneuvola- tai hyvinvointineuvolamalli, vastaanotoilta poisjäävien seuranta sekä terveydenhoitajien mahdollisuus etsivään työhön ja kotikäynteihin. Tähän tarvitaan riittävät terveydenhoitajaresurssit.


Työterveyshuollon keskeisen roolin turvaaminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja työurien pidentämisessä

Työssä olevan väestön ikääntyessä ja työurien pidentyessä hyvin toimiva ennaltaehkäisevä työterveyshuolto on kustannustehokkain tapa tukea työkyvyn ylläpitämistä. Turvataan ennaltaehkäisevät työterveyshuoltopalvelut.

 

Ikääntyvien terveyteen ja toimintakykyyn panostettava lisää

Ikäihmisten palvelujen järjestämisessä tulee painottaa ennaltaehkäisevää työtä ja kehittää nykyistä laajemmin esimerkiksi seniorineuvolatoimintaa. Lisätään voimavaroja ikääntyneiden terveyden ja toimintakyvyn tukemiseen.

 

Terveydenhoitajatutkinnosta tehtävä ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Terveydenhoitajan työ on laaja-alaista asiantuntijatyötä, jonka vaatimustaso kasvaa entisestään tulevaisuudessa. Työn vaativuus edellyttää koulutustason nostoa ylemmäksi ammattikorkeakoulututkinnoksi.