Teesi: Suomi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mallimaaksi

Suomalaisessa terveyspolitiikassa painotetaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä, terveyserojen kaventamista ja eriarvoisuuden vähentämistä. Terveyden edistäminen ja ennaltaehkäisevä työ ja niihin panostaminen ovat kustannustehokkain ja tuloksekkain tapa vaikuttaa kansalaisten terveyteen ja jatkuvasti kasvavien sairaanhoidon ja korjaavan työn kustannuksien hillintään. Sairauksien ennaltaehkäisy ja väestön terveyttä edistävä työ tulee nostaa näkyvästi maakuntien ja koko Suomen terveydenhuollon painopisteeksi. Neuvoloissa, kouluissa, oppilaitoksissa, työpaikoilla ja kodeissa tehtävällä ennaltaehkäisevällä työllä voidaan lisätä väestön terveyttä ja hyvinvointia sekä vähentää tehokkaasti kansantautien riskitekijöitä. Kaikessa päätöksenteossa tulee ottaa huomioon ja arvioida kansanterveydelliset vaikutukset.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksessa kuntien, sote-kuntayhtymien ja maakuntien perusterveydenhuoltoa sekä toimintaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä tulee vahvistaa. Terveyden edistämiseen tulee luoda pysyvät rakenteet ja kannusteet. Lisäksi tarvitaan sote-palveluiden ja kuntiin jäävien palveluiden yhteensovittamiseksi hallintoalojen rajat ylittävät yhteistyö- ja toimeenpanorakenteet. Lisäksi tarvitaan selkeät ennaltaehkäisevän työn hoito- ja palveluketjut. Uudistuksessa on varmistettava, että terveydenhoitajien ja audionomien työlle saadaan toimivat rakenteet, toiminta- ja kehittymismahdollisuudet sekä työn tekemiseen riittävä resurssointi.

Keskeistä on panostaa perusterveydenhuollon palveluihin ja huolehtia, ettei ennaltaehkäisevä työ jää sairaanhoidon ja erikoissairaanhoidon jalkoihin, vaan sille turvataan riittävä rahoitus ja osaava henkilöstö. Ilman toimivaa perusterveydenhuoltoa ei päästä eroon sairaaloiden potilasjonoista ja alati kohoavista terveydenhuollon kustannuksista.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatiota ja yhteistyötä on välttämätöntä vahvistaa ja määritellä valtakunnallisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden taso, laatu sekä saatavuus.