Teesi: Syrjäytymisen ehkäisyä edistävät toimenpiteet
keskiöön kunnallisessa ja maa­kun­nal­li­ses­sa pää­tök­sen­teos­sa

Yksilöiden, perheiden ja kansantalouden näkökulmista syrjäytymisen ehkäisy on yksi merkittävimmistä yhteiskuntapoliittisista tavoitteista. Siksi sen tulee olla erityisenä painopisteenä niin kuntien kuin maakuntien päätöksenteossa. Psykososiaalisten ongelmien ja syrjäytymisen ehkäisyssä sekä ongelmien varhaisessa tunnistamisessa on neuvoloilla ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollolla merkittävä rooli. Tämä edellyttää, että palvelut ovat tasavertaisesti tarjolla kaikille, mahdollisimman helposti saatavilla matalalla kynnyksellä ja terveydenhoitajilla on mahdollisuus etsivään työhön ja kotikäynteihin. Syrjäytymisen ehkäisyn kannalta on keskeistä hoidon jatkuvuuden turvaaminen (esim. yhdistetty äitiys- ja lastenneuvola- tai hyvinvointi-neuvolamalli, vastaanotoilta poisjäävien seuranta) ja toimivat moniammatillisen yhteistyön rakenteet ja toimintakulttuuri.