Terveydenhoitajaliiton vaaliteesit kuntavaaleihin 2017 ja maakuntavaaleihin 2018

Suomi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mallimaaksi

Hallitusohjelmassa painotetaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä eriarvoisuuden vähentämistä. Tavoitteena on edistää kansanterveyttä terveellisillä elintapavalinnoilla, joissa kansalaisten omaa vastuuta korostetaan. Monilla uudistuksilla pyritään siihen, että yhteisillä varoilla saadaan enemmän terveyttä ja hyvinvointia.

Ennaltaehkäisevä terveydenhoito ja siihen panostaminen on kustannustehokkain ja tuloksekkain tapa vaikuttaa kansalaisten terveyteen ja hillitä jatkuvasti kasvavia sairaanhoidon ja korjaavan työn kustannuksia. Sairauksien ennaltaehkäisy ja kansanterveystyö tulee nostaa maakuntien painopisteiksi. Neuvoloissa, kouluissa, oppilaitoksissa, työpaikoilla ja kodeissa tehtävällä ennaltaehkäisevällä työllä voidaan tehokkaasti vähentää kansantautien riskitekijöitä.

Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tulee olemaan sote-uudistuksessa kuntien ja sote-alueiden yhteinen tehtävä. Kuntien ja maakuntien toimintaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä tulee vahvistaa ja luoda siihen pysyvät rakenteet ja kannusteet. Lisäksi tarvitaan sote-palveluiden ja kuntiin jäävien palveluiden yhteensovittamiseksi hallinnon rajat ylittävät yhteistyö- ja toimeenpanorakenteet. Kaikessa kunnissa ja maakunnissa tehtävässä päätöksenteossa tulee ottaa huomioon ja arvioida kansanterveydelliset vaikutukset.

Keskeistä on panostaa perusterveydenhuollon palveluihin ja huolehtia, ettei ennaltaehkäisevää työtä jätetä sairaanhoitotehtävän jalkoihin, vaan sille turvataan riittävä rahoitus ja osaava henkilöstö. Ilman toimivaa perusterveydenhuoltoa ei päästä eroon sairaaloiden potilasjonoista ja alati kohoavista terveydenhuollon kustannuksista. Kireän talouden aikana säästöjä haetaan usein ennaltaehkäisevästä työstä ja palveluja keskittämällä. Sairauksien sekä terveys- ja hyvinvointiongelmien ehkäisyssä välittömien peruspalveluiden, kuten neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä kotihoito- ja kotisairaanhoitopalveluiden, tulee säilyä lähipalveluina.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatiota ja yhteistyötä on välttämätöntä vahvistaa sekä määritellä valtakunnallisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden taso, laatu sekä saatavuus.

Suomalainen neuvolajärjestelmä ja terveydenhoitajakoulutus kansainväliseksi vientituotteeksi

Koska terveyden perusta luodaan lapsena, on panostettava lasten ja perheiden terveyteen ja hyvinvointiin. Tässä neuvolat ovat avainasemassa. Neuvolatyön ja terveydenhoitajakoulutuksen määrätietoisella kehittämisellä voidaan vaikuttaa siihen, että käytössä on uusimmat ja vaikuttavimmat toimintakäytännöt, joilla voidaan edistää lasten ja perheiden sekä koko kansakunnan terveyttä ja hyvinvointia.

Neuvolajärjestelmä on uniikki suomalainen innovaatio. Se on kansalaisten suuresti arvostama ja äänestetty vuonna 2012 parhaaksi suomalaiseksi keksinnöksi. Neuvolajärjestelmä ja terveydenhoitajakoulutus ovat myös suuren kansainvälisen kiinnostuksen kohteena ja ne voisivat olla kiinnostavia kansainvälisiä vientituotteita.

Neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut tasa-arvoisesti kaikkien saataville

Neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskevan asetuksen tarkoituksena on turvata lapsille ja nuorille yhtenäiset ja suunnitelmalliset palvelut eri puolilla maata, ehkäistä syrjäytymistä ja tehostaa varhaista tukea ja hillitä korjaavien palvelujen lisäämispainetta sekä kustannustason nousua. Riittämättömät terveydenhoitajamäärät useissa kunnissa vaikeuttavat asetuksen velvoitteiden toteuttamista ja on johtanut alueellisiin eroihin neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluissa.

Asiakasmäärien sekä uusien velvoitteiden ja tehtäväsiirtojen lisääntyessä on myös huolehdittava siitä, että henkilöstöä on riittävästi, jotta vaikuttava asiakas- ja potilasturvallinen työ mahdollistuu.

Syrjäytymisen ehkäisyä edistävät toimenpiteet keskiöön kunnallisessa ja maakunnallisessa päätöksenteossa

Syrjäytymisen ehkäisy on yksilöiden, perheiden ja kansantalouden näkökulmista yksi merkittävimmistä yhteiskuntapoliittisista tavoitteista. Siksi sen tulee olla erityisenä painopisteenä niin kuntien kuin maakuntien päätöksenteossa. Psykososiaalisten ongelmien ja syrjäytymisen ehkäisyssä sekä ongelmien varhaisessa tunnistamisessa on neuvoloilla ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollolla merkittävä rooli. Tämä edellyttää, että palvelut ovat mahdollisimman helposti saatavilla matalalla kynnyksellä ja terveydenhoitajilla on mahdollisuus etsivään työhön ja kotikäynteihin. Syrjäytymisen ehkäisyn kannalta on keskeistä hoidon jatkuvuuden turvaaminen (esim. yhdistetty äitiys- ja lastenneuvolamalli tai hyvinvointineuvolamalli) ja toimivat moniammatillisen yhteistyön rakenteet ja toimintakulttuuri.

Työterveyshuollon keskeinen rooli työhyvinvoinnin edistämisessä ja työurien pidentämisessä turvattava

Hyvin toimiva ennaltaehkäisevä työterveyshuolto on kustannustehokkain tapa työkyvyn ylläpitämiseen ja keskeinen osa työurien pidentämistavoitteita.

Työterveyshuollon rooli on keskeinen sovittaessaan yhteen työntekijöiden ja yritysten tarpeet työkyvyn ylläpitämiseksi ja työssä jaksamisen tukemiseksi. Jotta työurat pidentyisivät odotetulla tavalla, työterveyden ja työhyvinvoinnin parantamiseen on sitouduttava kaikilla tasoilla yrityksissä, kunnissa ja koko yhteiskunnassa. Työterveyshuollon palvelujen sisältöjä on edelleen kehitettävä ennaltaehkäisyä tukevaan ja työkykyä ylläpitävään suuntaan. Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon resurssit on turvattava riippumatta siitä, tuottaako työterveyshuollon palvelun yksityinen tai julkinen palvelutuottaja.

Ikääntyvien terveyteen ja toimintakykyyn lisäpanostaminen

Ikäihmisten terveyttä ja hyvinvointia edistäviä palveluja tulee järjestää valtakunnallisten suositusten mukaan. Ikääntyneiden palvelujen järjestämisessä tulee painottaa ennaltaehkäiseviä palveluja selkeästi nykyistä enemmän ja ikäihmisten tulee voida vaikuttaa itse käyttämiinsä ja heille tarjottaviin palveluihin. Ikääntyneiden osallisuutta terveyspalveluissa voidaan vahvistaa lisäämällä palveluohjausta. Palveluiden toteuttamisessa tulee hyödyntää terveyden edistämisen asiantuntijoita.

Hyväksytty Terveydenhoitajaliiton hallituksessa 22.10.2016.