Edunvalvonta

Terveydenhoitajaliitto tarjoaa ainoana ammattiliittona kaikki edunvalvonnan osa-alueet terveydenhoitajille ja audionomeille

Työmarkkinaedunvalvontaa

Terveydenhoitajaliito hoitaa kattavasti jäsentensä työmarkkinaedunvalvontaa. Hyvällä työmarkkinaedunvalvonnalla luodaan jäsenillemme hyvä ja reilu työelämä. Työmarkkinaedunvalvonnassa vaikutetaan työehtosopimusten, lainsäädännön ja henkilökohtaisen neuvonnan kautta, esimerkiksi luottamusmiestoiminnan kautta. Luottamusmies on työpaikalla työntekijöiden edustaja, joka auttaa työntekijöitä työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä, valvoo sopimusten ja lakien noudattamista työpaikalla sekä neuvottelee työnantajan kanssa työntekijän puolesta esimerkiksi palkkaukseen, työaikoihin tai työvapaisiin liittyvistä asioista.

Koulutuksellista edunvalvontaa

Terveydenhoitajaliiton koulutuksellisen edunvalvonnan tavoitteena on laadukas ja muuttuviin työelämän tarpeisiin vastaava terveydenhoitaja- ja audionomikoulutus. Liitto osallistuu aktiivisesti ammatillisen peruskoulutuksenkoulutuksen, sekä täydennys- ja jatkokoulutuksen kehittämiseen. Liitto vaikuttaa myös koulutukseen liittyvän lainsäädännön kehittämiseen tiiviissä yhteistyössä opiskelijoiden, ammattikorkeakoulujen, opetus- ja terveysviranomaisten sekä työelämän edustajien kanssa. Lisäksi liitto antaa vuosittain useita kymmeniä sekä terveydenhoitajatyötä- että terveydenhoitajakoulutusta koskevia lausuntoja ja kannanottoja.

Terveydenhoitajaliitto tukee jäsenistönsä jatkuvaa oppimista järjestämällä yksin tai yhteistyössä muiden koulutusorganisaatioiden kanssa laadukasta täydennyskoulutusta ja seuraamalla terveydenhoitajien lakisääteisen täydennyskoulutuksen toteutumista.

Ammatillista edunvalvontaa

Ammatillisen edunvalvonnan tarkoitus on lisätä terveydenhoitajien asiantuntijatyön tunnettuutta ja arvostusta yhteiskunnassa. Ammatillinen edunvalvonta on vaikuttamista terveydenhoitajien päivittäiseen työhön ja työhyvinvointiin sekä työhön liittyviin ohjeisiin ja suosituksiin. Yhteistyö monien kansanterveysjärjestöjen kanssa ja mukanaolo valtakunnallisissa hankkeissa ja projekteissa ovat myös osa ammatillista edunvalvontaa.

Liitto nostaa esiin terveydenhoitajan ammattia koskevia erityiskysymyksiä, kuten ennaltaehkäisevän työn erityisyyttä terveydenhoitajan työnkuvassa, sekä edistää näyttöön perustuvaa ja hyvien käytäntöjen mukaista terveydenhoitajatyötä. Terveydenhoitajaliiton tavoitteena on turvata jäsenistönsä asema ja riittävät toimintaedellytykset laadukkaalle työlle.

Yhteiskunnallista edunvalvontaa

Terveydenhoitajaliitto vaikuttaa aktiivisesti yhteiskunnallisessa edunvalvonnassa, jotta terveydenhuollon painopiste saataisiin siirrettyä ennaltaehkäisevään työhön ja perusterveydenhuollon palveluihin. Vaikutamme aktiivisesti kannanotoilla ja lausunnoilla esimerkiksi eduskuntaan, sosiaali- ja terveysministeriöön sekä opetusministeriöön juuri terveydenhoitajan ammatin ja terveydenhoitajan työn vaikuttavuuden näkökulmasta.

Liiton asiantuntijat osallistuvat lukuisten valtakunnallisten suositusten ja raporttien valmisteluun. Eri työsektoreilla toimivien asiantuntijaterveydenhoitajien verkosto takaa liitollemme vahvan asiantuntemuksen terveydenhoitajan käytännön työstä. Liitto osallistuu yhteiskunnalliseen päätöksentekoon toimimalla keskusjärjestö Akavan ja mm. neuvottelujärjestö JUKOn toimielimissä aktiivisesti vaikuttamalla.